Resminamalar

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Bilim hakynda Şu Kanun bilim babatda jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň hukuk esaslaryny düzgünleşdirýär, döwlet syýasatynyň bilim ulgamyndaky binýatlyk ýörelgelerini, şeýle hem bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini, hyzmatlaryny we onuň işini dolandyrmagyň tertibini kesgitleýär.

Döwlet başlangyç hünär bilimi edaralary hakynda DÜZGÜNNAMA (Türkmenistanyň Prezidentiniň 13.10.2017 ý. çykaran № 398 karary esasynda girizilen goşmaçalar bilen)

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okamagynyň tertibi hakynda DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okamagynyň tertibi hakynda DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanda maglumat howpsuzlygy boýunça “Kiberbäsleşik” çäresini geçirmegiň Düzgünnamasy

Daşary ýurt diplomynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin zerur resminamalaryň sanawy