Mugallymlar üçin hünär derejesini ýokarlandyryş kurslary Türkmenistanyň Milli bilim institutynda geçirildi

 

Türkmenistanyň Milli bilim instituty mugallymlar üçin yzygiderli geçirilýän täzeleniş kurslaryny gurady.

Bu gezek, gatnaşyjylar sebitleýin bilim bölümleriniň hünärmenleri we mekdeplerde ynsanperwerlik derslerini öwretmek üçin jogapkär metodiki birleşikleriň ýolbaşçylary: Türkmenistanyň taryhy, dünýä taryhy, dünýä medeniýeti, ykdysadyýetiň esaslary, geografiýa, jemgyýetçilik ylymlary, döwletiniň we Türkmenistanyň esaslary.

Öwrenmegiň esasy ugurlary geljek otuz ýyl üçin Sosial we ykdysady ösüş boýunça döwlet maksatnamasyndan we täze neşirde neşir edilen Türkmenistanyň "Bilim hakda" kanunyndan gelip çykýan meseleler boldy.

Kurslarda çykyş edenler we terbiýeçiler: NIOT-yň ösen okuw bölüminiň müdiri Sapargeldi Durdiýew, Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň müdiriniň orunbasary, 44-nji ylymlaryň kandidaty Aýsenem Berdiýewa, taryh mugallymy 49-njy Aşgabat orta mekdebinde Aýnur Hamraýaýewa we agagşygeldi Kakaýew halkara nebit we gaz uniwersitetiniň jemgyýetçilik ylymlary mugallymy Şemşat Geldiýewa.

Okuwyň çäginde, gatnaşyjylar Aşgabadyň göreldeli bilim edaralarynyň birine - S.Türkmenbaşynyň adyndaky orta ýöriteleşdirilen internat mekdebine baryp gördüler. Türkmenistanyň taryhy, dünýä taryhy we ykdysadyýetiň esaslary boýunça sapaklara gatnaşdylar we olary geçirmegiň usulyýetini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bitarap Türkmenistan gazetiniň habaryna görä, jemleýji gün interaktiw formatda geçirilen we birnäçe möhüm mowzuk boýunça ösen okuw kurslarynyň işini jemleýän tegelek stol guraldy.

 

 

 

 

Maglumatlar şu salgydan alyndy: https://turkmenportal.com/blog/51834/kursy-povysheniya-kvalifikacii-uchitelei-proshli-v-nacionalnom-institute-obrazovaniya-turkmenistana