Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
“Ýylyň talyby“ Döwlet bilim bäsleşigini
16.05.2020 09:05

Ata Watanymyza, türkmen halkyna, Türkmenistanyň Prezidentine çyn ýürekden wepaly, ruhubelent, gözýetimi giň, kämil bilimli, anyk maksatly, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan baş çykarýan, zehinli ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny ýüze çykarmak hem-de höweslendirmek maksady bilen, 2020-nji  ýylyň 20-22-nji maýynda Aşgabat  şäherinde “Ýylyň talyby” Döwlet bilim bäsleşigini geçiriler. 

Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramaçylygynda geçiriler. Bäsleşigiň dowamynda zehinli talyp ýaşlar Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşy, informatika, türkmen dili, iňlis dili hem-de erkin çykyş etmek boýunça öz ussatlyklaryny eminler toparyna görkezerler.

Bäsleşigiň jemi 23-nji maýda jemlener. Ýeňiji bolan zehinli talyplara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar.

Beýleki habarlar
Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz inst...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!
Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylar!

Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ajaýyp gü...