Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara
12.06.2020 09:06

Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!
Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylar!

Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ajaýyp günlerinde giňden bellenýän Ylymlar güni, şeýle hem  onlaýn-teleköpri arkaly geçirilýän «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym ulgamyny kämilleşdirmek boýunça kabul edilýän çözgütler ýurdumyzyň innowasion ösüşinde ylmyň kuwwatyny we ornuny pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Ýurdumyzda ylmy işleri amala aşyrmak, ylmy gözlegleriň gerimini giňeltmek, olaryň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Ylmy edaralaryň we ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, olaryň işine iň täze maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary, şol sanda internetiň we elektron kitaphanalaryň üsti bilen maglumatlaryň dünýä gaznasyna ýokary tizlikli elýeterlilik üpjün edilýär.

Ylym we bilim beýik maksatlara ýetmekde jemgyýetimizi birleşdirýän, Garaşsyz döwletimiziň kuwwatyny has-da artdyrýan baýlykdyr. Şoňa görä-de, biz ylym ulgamynyň gurluşyny, dolandyrylyşyny, binýatlaýyn esaslaryny döwrüň talaplaryna
laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ylmy-tehniki özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýäris. Häzirki zaman bilimlerini we ylymlaryny düýpli özleşdirýän ýokary derejeli hünärmenleri hem-de alymlary taýýarlamak üçin ähli şertleri döredýäris. Bilimlere we innowasiýalara daýanyp, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrýarys, iri taslamalary durmuşa geçirmek bilen, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly üstünlikleri gazanýarys.

Hormatly alymlar! 

Berkarar Watanymyzyň ykdysadyýetiniň ösüşini häzirki zaman ösen tehnologiýalaryndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Türkmenistan ykdysadyýeti senagatlaşdyrmak, döwrebaplaşdyrmak, içerki we daşarky bazarlarda bäsleşige ukyply, köp görnüşli, ýokary hilli harytlary öndürýän täze innowasion senagat kärhanalaryny döretmek arkaly dünýä ykdysadyýetindäki ornuny yzygiderli pugtalandyrýar. Bu okgunly ösüşler, ilkinji nobatda, ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlarynyň iň gowy dünýä tejribeleriniň önümçilige ornaşdyrylmagy, ylmy-tehniki ösüşiň derejesi, innowasiýalaryň, takyk inženerçilik ylymlarynyň, maglumat tehnologiýalarynyň täze mümkinçilikleri bilen berk baglanyşyklydyr. 

Şoňa görä-de, biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmäge döwlet syýasatymyzda uly üns berýäris. Şu maksat bilen, kompýuter we häzirki zaman kommunikasiýa serişdelerimizi kämilleşdirýäris.

Önümçiligi awtomatik usula geçirýäris. Maglumat ulgamyny hem-de elektron resminamalar dolanyşygyny döredip, ykdysadyýetimizi has-da berkidýäris. Biz şu ýyl «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny» kabul etdik. Ýurdumyzy tehnologik we innowasion ösüş arkaly kämilleşdirmäge gönükdirilen bu resminama ylym ulgamyny ýokary hilli elektron maglumatlary bilen üpjün etmäge, tehniki-maksatnamalaýyn çözgütleri taýýarlamaga, durnukly hem-de täze tehnologiýalary giňden ulanmak arkaly ylmy-barlag işlerini täze derejä çykarmaga ýardam edýär. Ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky özara baglanyşygy has-da işjeňleşdirmäge, ylmy-barlaglar üçin täze programma üpjünçiligini döretmäge, ylma hem-de inženerçilige, tehnologik telekeçilige ýaşlary işjeň çekmäge giň mümkinçilik berer. 

Hormatly adamlar!

Häzirki döwürde biz iri halkara guramalary, daşary ýurtlaryň ylmy merkezleri bilen hem ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrýarys. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, dünýäniň iri ylym-bilim merkezleri, halkara guramalary we gaznalary bilen ylmy gatnaşyklary has-da giňeldýäris. 

Ýurdumyzyň iki gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň bähbidine ylym we tehnika boýunça komissiýasyna saýlanmagy, halkara we döwletara derejelerde gazanylýan ylalaşyklar, ylym babatdaky köpugurly hem-de uzak möhletli hyzmatdaşlyk, syýasy-medeni we ykdysady düzümler boýunça geçirilýän ylmy maslahatlardyr geňeşmeler Garaşsyz döwletimiziň halkara ylym-bilim giňişligindäki abraýyny yzygiderli ýokarlandyrýan ajaýyp üstünliklerdir. Bularyň ählisi mähriban Watanymyzyň durmuş-ykdysady, innowasion tehnologiýalar babatda sazlaşykly ösýän kuwwatly döwlete öwrülýändigine hem-de dünýäniň ylmy giňişligine üstünlikli goşulýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Biz ylmy ösdürmek ugrunda alyp barýan işlerimizi geljekde has-da giňelderis.

Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!
Halkara ylmy maslahata gatnaşyjylar!

Sizi Ylymlar güni, şeýle hem onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ylmy hem-de döredijilik işleriňizde täze üstünlikleri we açyşlary arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...