«ZEHIN SORAGLARY» ŽURNALYNYŇ TÄZE ÝYL SANY ÇYKDY

Image description

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Mahabat» müdirligi çagalaryň Täze ýyl baýramçylygy üçin olaryň ukyp-başarnyklaryny, zehinini kämilleşdirýän, bilimini ösdürýän «Zehin soraglary» atly žurnalynyň Täze ýyl sanyny çykardy.

Bu žurnal çagalaryň ýaş tapawutlylygyna görä, 3+ we 5+ görnüşlerde çykaryldy. Bu žurnal çagalaryň gözýetimini giňeltmäge ýardam edýär. Žurnaly turkmentv.gov.tm saýtyndan sargyt edip, onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: «ZEHIN SORAGLARY» ŽURNALYNYŇ …