3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni - sagdynlyk we ruhubelentlik

Image description

Bilşimiz ýaly 3-nji iýunda Türkmenistanda we dünýäniň köpsanly ýurtlarynda, däp bolşy ýaly, köpçülikleýin welosipedli ýörişi geçirmek bilen, Bütindünýä welosiped güni belleniler. Belläp geçsek, “Bütindünýä welosiped güni” Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylyň aprel aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda döredildi.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy esasynda döredilen Bütindünýä welosiped güni ynanyşmak we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan netijeli halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, şeýle hem bedenterbiýäni we sporty giňden wagyz etmäge uly mümkinçilikleri açýar.

Welosipediň özboluşlylygyny, uzak ömrüni we köp taraplydygyny, şeýle hem daşky gurşawyň dolandyrylyşynyň we jemgyýetiň saglygynyň bähbitlerine daşky gurşawy goramak üçin ýönekeý, elýeterli, ygtybarly, arassa we ekologiýa taýdan durnukly ulag görnüşine laýykdygyny ykrar etmek zerurdyr. Gyzyklanýan taraplara, çagalar we ýaşlar üçin bilimi, esasanam bedenterbiýe terbiýesini gowulandyrmak, saglygy ýokarlandyrmak we keselleriň öňüni almak üçin durnukly ösüşi höweslendirmek, welosiped ulanylyşyny nygtamak we öňe sürmek maslahat berilýär. Çydamlylygy, özara düşünişmegi we hormaty höweslendirmek, jemgyýetiň goşulmagyny we asuda medeniýeti ýeňilleşdirmek onuň esasy maksadydyr. Köpçülik fiziki we akyl saglygyny we abadançylygyny ýokarlandyrmagyň, şeýle hem jemgyýetde welosiped medeniýetini ösdürmegiň usuly hökmünde welosiped sürmegi guramak baradaky milli we şäher synanyşyklaryny makullaýar.

Bütindünýä welosiped gününiň iň möhüm tarapy, onuň global bolmagy we bütin dünýäde bellenilip geçilmegi. Her bir maşgaladan başlap, her kim tigir sürmekden lezzet alyp biler! Bütindünýä welosiped gününiň ähmiýetiniň käbir sebäpleri:

Adamlary ýol howpsuzlygy çäreleri barada düşünjesini we welosiped hereketini ösdürýär;

Şeýle hem, agza döwletlere dürli ösüş taslamalaryna ünsi jemlemäge we welosipedleri halkara, milli, ýerli ösüş syýasatlarynda we maksatnamalarynda öňe sürmäge çagyrýar;

Şeýle hem ýol howpsuzlygyny we ulag infrastrukturasyny meýilleşdirmegi we ösüşi gowulandyrmagyň zerurlygyny öňe sürýär.

Eneş ÖDEKOWA,  
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 
Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara 
žurnalistikasy  fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: 3-nji iýun Bütindünýä …