Mary Special Music School named after Yolaman Khummaev

Mary ş., S.Nyýazow köçesi, 25.


MARYNYŇ ÝOLAMAN HUMMAÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1.Türkmen milli saz gurallary (görnüşleri boýunça).

2.Kirişli saz gurallary (görnüşleri boýunça).

3.Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary (görnüşleri boýunça).

4.Saz mugallymçylygy.

5.Sazyň taryhy we nazaryýeti.

6.Horeografiýa sungaty.

7.Bagşyçylyk sungaty.

8.Aýdym atmak sungaty (wokal).

9.Fortepiano.

10.Hor dirižýorlygy.

11.Halk saz gurallary (görnüşleri boýunça).

Tölegli esasda okadyljak hünärmenleriň taýýarlanýan ugurlary (hünärleri):

1.Aýdym atmak sungaty (wokal).

2.Saz mugallymçylygy.

Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Ýörite sazçylyk mekdebiniň Horeografiýa sungaty (Halk tansy) hünärine Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan, şeýle-de döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup azyndan 2 ýyl işlän oglan-gyzlar kabul edilýär.

Ýörite sazçylyk mekdebiniň Aýdym aýtmak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;
 • sazçylyk bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde (Mary ş.) geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

 • sazyň taryhy we nazaryýeti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
 • horeografiýa sungaty hünäri — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;
 • galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebiniň salgysy: Mary ş., S.Nyýazow köçesi, 25, tel.: 6-78-92, 6-91-70.