Vocational school No. 1 under the khyakimlik of Dashoguz velayat

 

 

Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde
hünärler boýunça alnyp barylýan okuwlar barada

MAGLUMAT

 1. Kitaphana we arhiw işi-1,5 ýyl
 2. Buhgalterçilik işi-1,5 ýyl
 3. Geodeziýaçy-1,5 ýyl
 4. Geologiki we geofiziki işleriň ussasy-1,5 ýyl
 5. Kompýuter tehnikalaryny bejeriji we hyzmat ediji ussa-1,5 ýyl
 6. Nebiti we gazy ýygnaýjy hem-de akdyrmaga taýýarlaýjy ussa-1,5 ýyl
 7. Stansiýa boýunça nobatçy-1,5 ýyl
 8. Agyz suw arassalaýjy desgalaryň operatory-1 ýyl
 9. Aragatnaşyk operatory-1 ýyl
 10. Aşpez-kulinar (milli we daşary ýurt tagamlaryny öwrenmek bilen)- 1 ýyl
 11. Elektromontýor -1 ýyl
 12. Seljeriji laborant -1 ýyl
 13. Kebşirleýji (elektrokebşirleme we gazkebşirleme işleri)- 1 ýyl
 14. Sanly maglumaty işläp taýýarlamak boýunça ussa -1 ýyl
 15. Tikinçi-biçimçi-1 ýyl
 16. Ýangyn söndüriji-1 ýyl

Hünär-tehniki okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça kabul edilýär.

Okuwyň möhleti hünärleriň çylşyrymlylygyna görä degişlilikde 1 ýa-da 1,5 ýyl hem-de tölegli.

Resmi iş kagyzlary Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;
 • bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3x4 möçberindäki alty sany fotosurat;

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bilelikde kabul ediş iş toparyna aşakdaky şahsy resminamalaryny görkezip bellik etdirýär we nusgalaryny tabşyrýar.

 • pasportyny (eger şahsy pasporty alynmadyk bolsa, onda dogluş hakyndaky şahadatnamasyny);
 • Türkmenistanyň Ýaragly güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty;

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde (Daşoguz ş.) bellenilen seneler aralygynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara göýberilmeýär.

Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde 6 aý möhlete çenli aşakdaky hünärler boýunça hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlar hem alnyp barylýar.

 1. Kompýuter sowatlylygy - (3 aý)

Gysga möhletli okuwlar üçin resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza ýa-da edara-kärhananyň hünärmen taýýarlamak baradaky sargyt haty;
 • pasportynyň göçürmesi;
 • bilimi baradaky resminamanyň göçürmesi;
 • 3x4 möçberindäki 2 sany fotosurat;

Bellik: 1 ýyl we 1,5 ýyl möhletli okuwlary doly tamamlan uçurymlara döwlet nusgasyndaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär.

Hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlary tamamlan diňleýjilere döwlet nusgasyndaky şahadatnama berilýär.

Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji hünär-tehniki hünär okuw mekdebiniň salgysy: Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 26/7-nji jaýy;

Tel: 993(322) 6-70-74, 993(322) 6-03-90;