Balkanabat oil secondary school number 2 vocational school

 

 

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň
2-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde
hünärler boýunça alnyp barylýan okuwlar barada

MAGLUMAT

 1. Buhgalterçilik işi- 1,5 ýyl
 2. Awtomehanik- 1,5 ýyl
 3. Kitaphana we arhiw işi- 1,5 ýyl
 4. Nebit we gaz çykaryjy operator – 1,5 ýyl
 5. Nebit we gaz guýularynda düýpli abatlaýyş işlerini geçiriji ussasy – 1,5 ýyl
 6. Barlag-ölçeg abzallary we awtomatika boýunça elektroslesar – 1,5 ýyl
 7. Nebit we gaz guýularyny burawlaýjy ussa – 1,5 ýyl
 8. Nebit we gaz guýularynda barlag işlerini geçiriji geofizik– 1,5 ýyl
 9. Göteriji agregatyň maşinisti (XJ 250-350-450 kysymly)– 1,5 ýyl
 10. Resminama dolanşygy, informasiýa we guramaçylyk işi – 1 ýyl
 11. Himiki derňewiň laboranty – 1 ýyl
 12. Awtokranyň we awtowyşkanyň maşinisti – 1 ýyl
 13. Aragatnaşyk operatory – 1 ýyl
 14. Nebit we gaz guýularynyň operatory – 1 ýyl
 15. Sanly maglumaty işläp taýýarlamak boýunça ussa– 1 ýyl
 16. Kebşirleýji (elektrokebşirleme we gazkebşirleme işleri) – 1 ýyl
 17. Elektromontýor– 1 ýyl

Hünär-tehniki okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça kabul edilýär.

Okuwyň möhleti hünärleriň çylşyrymlylygyna görä degişlilikde 1 ýa-da 1,5 ýyl hem-de tölegli.

Resmi iş kagyzlary Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;
 • bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3x4 möçberindäki alty sany fotosurat;

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bilelikde kabul ediş iş toparyna aşakdaky şahsy resminamalaryny görkezip bellik etdirýär we nusgalaryny tabşyrýar.

 • pasportyny (eger şahsy pasporty alynmadyk bolsa, onda dogluş hakyndaky şahadatnamasyny);
 • Türkmenistanyň Ýaragly güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty;

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde (Balkanabat ş.) bellenilen seneler aralygynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara göýberilmeýär.

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde 6 aý möhlete çenli aşakdaky hünärler boýunça hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlar hem alnyp barylýar.

 1. Awtomobil kranyň maşinisti – 5 aý
 2. Himiki derňewiň laboranty– 5 aý
 3. Nasos (sorujy) enjamyň maşinisti– 5 aý
 4. Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guraýjy– 5 aý
 5. Nebit we gaz guýularyny burawlaýjynyň kömekçisi– 4 aý
 6. Kompýuteriň operatory– 3 aý
 7. Takelažçy – 3 aý
 8. Awtoýükleýjiniň maşinisti– 3 aý
 9. Aşpez– 3 aý
 10. Nebit we gaz guýularynda synag işlerini geçiriji operator– 3 aý
 11. Suw arassalaýjy desgalaryň operatory– 3 aý
 12. Ýük ýüklemekde we düşürmekde daňyjy-berkidiji (polat tanaply daňyjy-berkidiji)– 2 aý
 13. Gazançy– 2 aý
 14. Howply ýükleri awtoulag serişdeleri arkaly daşaýjy– 2 aý

Gysga möhletli okuwlar üçin resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza ýa-da edara-kärhananyň hünärmen taýýarlamak baradaky sargyt haty;
 • pasportynyň göçürmesi;
 • bilimi baradaky resminamanyň göçürmesi;
 • 3x4 möçberindäki 2 sany fotosurat;

Bellik: 1 ýyl we 1,5 ýyl möhletli okuwlary doly tamamlan uçurymlara döwlet nusgasyndaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär.

Hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlary tamamlan diňleýjilere döwlet nusgasyndaky şahadatnama berilýär.

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň salgysy: Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 161-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 21-nji jaýy,

Tel: 993(222) 60887, 993(222) 60883, 993(222) 60672, 993(222) 63978