ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI (BAKALAWR MAKSATNAMASY)

Image description

 

 

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (hünärler: nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulan-mak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebit-gazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyň geologiýasy; gidrogeologiýa we inžener geologiýa-sy; geologiki kartalaşdyrma we magdan ýataklary-nyň gözlegi; peýdaly magdanlary gözlemegiň we bar-lamagyň geofiziki usullary; markşeýder işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak).

2. Himiýa tehnologiýalary (hünär: nebiti we gazy gaý-tadan işlemegiň himiki tehnologiýasy).

3. Tehnosfera howpsuzlygy we tebigaty abadanlaşdyryş (hünär: daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak).

4. Maşyngurluşyk (hünär: sowadyjy, kompressor ma-şynlary we desgalary).

5. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünär: ne-bitgaz desgalary we senagat gurluşygy).

6. Elektrik we ýylylyk energetikasy (hünärler: senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohe-reketlendirilişi hem-de awtomatikasy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary).

II. Bakalawr maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugry: dag işi).

2. Tehniki ulgamlarda dolandyryş (taýýarlygyň ugry: standartlaşdyrmak we metrologiýa).

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda); kompýuter ulgamynyň prog-ramma üpjünçiligi (nebitgaz pudagynda).

4. Maglumat howpsuzlygy (taýýarlygyň ugry: mag I u-mat howpsuzlygy (nebitgaz pudagynda).

5. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: tehnologiki ma-şynlar we enjamlar).

6. Elektrik we ýylylyk energetikasy (taýýarlygyň ugry: elektroenergetika we elektrotehnika).

7. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: nebit-gaz pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; iş-gärleri dolandyrmak).

III. Bakalawr maksatnamasy (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar):

1. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodezi-ýa (taýýarlygyň ugurlary: nebitgaz işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi).

2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy (nebitgaz pudagynda).

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ug-ry: programma inženerçiligi).

4. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: logis-tika (nebitgaz pudagynda).
Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik ra-ýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esa-synda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşga-bat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Sag lygy goraýyş we derman senagaty mi-nistri igi tarapyndan bel I eni I en nusgadaky sag lyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm-den) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme-nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyk-laýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resmina-malary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatna-masyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden gü-wähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwer-sitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 5-i we 7-si günleri;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 4-i, 6-sy we 8-i günleri;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 9-y, 11-i we 13-i günleri;

Lebap we laýaty — awgust aýynyň 10-y, 12-si we 14-i günleri;

Balkan we I aýaty — awgust aýynyň 15-i, 17-si we 19-y gün I eri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 18-i we 20-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

hünärler: nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulan-mak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebit-gazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyň geo-logiýasy; gidrogeologiýa we inžener geologiýasy; geo-logiki kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi; peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofi-
ziki usullary; markşeýder işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak; sowadyjy, kompressor ma-şynlary we desgalary; nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy; senagat desgalarynyň we tehnologik top-lumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatika-sy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýa-lary; taýýarlygyň ugurlary: dag işi; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda); kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi (nebitgaz pudagyn-da); maglumat howpsuzlygy (nebitgaz pudagynda); tehnologiki maşynlar we enjamlar; elektroenergetika we elektrotehnika; nebitgaz pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; işgärleri dolandyrmak — fizika, mate-matika, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himi-ki tehnologiýasy; daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak; taýýarlygyň ugry: standartlaşdyrmak we metrologiýa — himiýa, matema-tika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar): nebitgaz işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi; programma inženerçiligi; lo-gistika (nebitgaz pudagynda) — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy (nebitgaz pudagynda) — iňlis dili, himiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnama larynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Taýýarlygyň ugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar) boýunça giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw işini geçirmek üçin ýeterlik derejede iňlis dilini bilişini barlamak maksady bilen test tabşyrýarlar.

Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylyna ka-bul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy okuwyny goşmaça geç-ýärler, okuwlaryň jemleri boýunça oňyn bahanyň alynmagy olara saýlap alan taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji okuw ýylynda okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synag-lara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soň-ky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäs-leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, tel.: 39-13-74, 39-13-70.