TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Image description

 

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tunnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy; demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy;  inžener ulgamlary we torlary; ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy).

2.Binagärlik (hünärler: landşaft dizaýny).

3. Elektrik we ýylylyk energetikasy (hünär: elektrik üpjünçiligi).

4.Tehnosfera howpsuzlygy we tebigaty abadanlaşdyryş (hünär: tehnosfera howpsuzlygy).

5.Ýerüsti ulaglaryň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobiller we awtomobil hojalygy; awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak; lokomotiwler; wagonlar; demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak; portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy; demir ýollaryň elektrik üpjünçiligi).

 6. Aeronawigasiýa we awiasiýa hem-de raketakosmiki tehnikalaryny ulanmak (hünärler: uçuş apparatlarynyň we hereketlendirijileriň tehniki ulanylyşy; howa gämileriniň awiasiýa we radioelektron enjamlarynyň tehniki ulanylyşy).

 7. Gämi gurluşygynyň we suw ulaglarynyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gämi sürmeklik; gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy; gämi gurluşygy).

II. Bakalawr maksatnamasy:

 1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy).

 2. Ýerüsti ulaglaryň tehnikasy we tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeler).

 3. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy).

 4. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk).

 5. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ulag pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; logistika).

 6. Aeronawigasiýa we awiasiýa hem-de raketakosmiki tehnikalaryny ulanmak (taýýarlygyň ugurlary: howa hereketiniň dolandyrylyşy; howa ulagynda  gatnawlary guramak we dolandyrmak).

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar. Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Taýýarlygyň aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak ugruna okuwa girýänler uçujy-dispetçer we inžener-tehnik wezipelerinde işleýänler üçin niýetlenen Gollanmanyň düzgünlerine laýyklykda lukmançylyk barlagyndan geçýärler.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň  döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary  şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde,   resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden  güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 4-i we 6-sy günleri;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 3-i, 5-i we 6-sy günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 9-y we 11-i günleri;

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 8-i, 10-y we 11-i günleri;

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 12-13-i, 15-i we 17-si günleri;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 14-i, 16-sy we 17-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersler boýunça  geçirilýär:

hünär: landşaft dizaýny — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;  beýleki hünärler: matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip  bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Büzmeýin etraby, Senagat köçesi, 51, tel.: 39-26-47, 39-26-48, 39-26-57.