TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ MARY ŞÄHERINDÄKI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI

Image description


Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Mary şäherindäki hünär-tehniki okuw mekdebinde hünärler boýunça alnyp barylýan okuwlar barada
MAGLUMAT

Barlag-ölçeg abzallary we awtomatika boýunça elektroslesar -1,5 ýyl
Buhgalterçilik işi - 1,5 ýyl
Aragatnaşyk operatory -1 ýyl
Elektrik beketlere we senagat kärhanalarynyň enjamlaryna hyzmat edýän elektromontýor -1 ýyl
Iş ýörediji -1 ýyl
Hünär-tehniki okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça kabul edilýär.

Okuwyň möhleti hünärleriň çylşyrymlylygyna görä degişlilikde 1 ýa-da 1,5 ýyl hem-de tölegli.

Resmi iş kagyzlary Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Mary şäherindäki hünär-tehniki okuw mekdebinde (Mary ş.) kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
3x4 möçberindäki alty sany fotosurat;
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bilelikde kabul ediş iş toparyna aşakdaky şahsy resminamalaryny görkezip bellik etdirýär we nusgalaryny tabşyrýar.

pasportyny (eger şahsy pasporty alynmadyk bolsa, onda dogluş hakyndaky şahadatnamasyny);
Türkmenistanyň Ýaragly güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty;
Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Mary şäherindäki hünär-tehniki okuw mekdebinde (Mary ş.) bellenilen seneler aralygynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara göýberilmeýär.

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Mary şäherindäki hünär-tehniki okuw mekdebinde 6 aý möhlete çenli aşakdaky hünärler boýunça hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlar hem alnyp barylýar.

Himiki derňewiň laboranty -5 aý
Buhgalter- 4 aý
Awtoelektrik -4 aý
Elektrik togy we gaz bilen kebşirleýji - 4 aý
Elektromontýor (1000 V çenli) - 3aý
Kompýuter sowatlylygy (3-nji derejeli);
Kislorod enjamlarynyň operatory -3 aý
Gazançy -2 aý
Ýük ýüklemekde we düşürmekde daňyjy-berkidiji – 2 aý
Gysga möhletli okuwlar üçin resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza ýa-da edara-kärhananyň hünärmen taýýarlamak baradaky sargyt haty;
pasportynyň göçürmesi;
bilimi baradaky resminamanyň göçürmesi;
3x4 möçberindäki 2 sany fotosurat;
Bellik: 1 ýyl we 1,5 ýyl möhletli okuwlary doly tamamlan uçurymlara döwlet nusgasyndaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär.

Hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlary tamamlan diňleýjilere döwlet nusgasyndaky şahadatnama berilýär.

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Mary şäherindäki hünär-tehniki okuw mekdebiniň salgysy: Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Baýram han köçesiniň 62 „A“ jaýy

Tel: 993 (522) 5-05-43.