MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

Image description

 

 

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Býujet esasynda:

1.Türkmen milli saz gurallary.

2.Kirişli saz gurallary.

3.Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary.

4.Sazyň taryhy we nazaryýeti.

5.Horeografiýa sungaty.

6.Bagşyçylyk sungaty.

7.Hor dirižýorlygy.

8.Halk saz gurallary.

II. Tölegli esasynda:

1.Estrada sungaty.

2.Kirişli saz gurallary.

3.Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary.

4.Saz mugallymçylygy.

5.Fortepiano.

6.Aýdym aýtmak sungaty (wokal).

Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Ýörite sazçylyk mekdebiniň horeografiýa sungaty (halk tansy) hünärine Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat  mekdeplerini tamamlan, şeýle-de döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup azyndan

1 (bir) ýyl çykyş eden oglan-gyzlar kabul edilýär.

Ýörite sazçylyk mekdebiniň aýdym aýtmak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny  dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.

Ýörite sazçylyk mekdebiniň estrada sungaty (diňe saz gurallarynyň görnüşleri) hünärine Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen  milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite  sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň  çagalar sungat mekdeplerini tamamlan, şeýle-de saýlanyp alan hünär ugry boýunça zehini bilen aýratyn tapawutlanan we estrada saz  gurallarynyň görnüşlerinde ýerine ýetirijiligi kämil bolan oglan-gyzlar kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde  2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— sazçylyk bilimi barada resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,  harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň  tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň  döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar  bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş  toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde (Aşgabat şäheri) 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 2-si, 4-i we 6-sy günlerinde geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

— hünär: sazyň taryhy we nazaryýeti — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty,  Türkmenistanyň taryhy;

— hünärler: horeografiýa sungaty; aýdym aýtmak sungaty (wokal) — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

— beýleki hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň  taryhy.

Giriş synaglary sungat mekdepleriniň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa orta mekdepleriň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň salgysy:

Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22,

tel.: 92-54-84, 92-52-19.