HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI (BAKALAWR MAKSATNAMASY)

Image description

 

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).

2. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty).

3. Sosio I ogiýa we durmuş işi (taýýarlygyň ugry: sosioI ogiýa).

4. Filosofiýa, etika we dini öwreniş (taýýarlygyň ugry: fi-losofiýa).

5. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-ki-taphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika).

6. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýet; halkara menejment; halkara maliýe; ätiýaçlandyryş işi; halkara täjirçilik).

7. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: kompýuter tehnologiýasy; kompýuter ulga-mynyň programma üpjünçiligi; maglumat we kommu-nikasiýa tehnologiýalary).

Uniwersitetde okuwlar iňlis dilinde geçirilýär.

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik ra-ýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esa-synda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşga-bat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman sena-gaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm-den) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döw-let bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaý-lary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resmina-malary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatna-masyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden gü-wähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwer-sitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 4-i we 6-sy günleri;

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 3-4-i, 5-i we 7-si günleri;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 8-i we 10-y günleri;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 8-9-y, 11-i we 12-si günleri;

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 13-i we 15-i günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 13-14-i, 16-sy we 17-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

taýýarlygyň ugurlary: filosofiýa; sosiologiýa; halka-ra jemagat hukugy; halkara hususy hukugy; halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty — iňlis dili, Türkme-nistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
taýýarlygyň ugry: žurnalistika — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýet; halkara menejment; halkara maliýe; ätiýaçlandyryş işi; hal-kara täjirçilik; kompýuter tehnologiýasy; kompýu-ter ulgamynyň programma üpjünçiligi; maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary — iňlis dili, matemati-ka, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet ýa-da iňlis dillerinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw işini geçirmek üçin ýeterlik derejede iňlis dilini bilşini barla-mak maksady bilen test tabşyrýarlar.

Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylyna ka-bul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy okuwyny goşmaça geç-ýärler, okuwlaryň jemleri boýunça oňyn bahanyň alynmagy olara saýlap alan taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji okuw ýylynda okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synag-lara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soň-ky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäs-leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169, tel.: 39-85-62, 39-85-25.