GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY ETRAP HÄKIMLIGINIŇ 7-NJI HÜNÄR-TEHNIKI OKUW MEKDEBI

Image description


Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki
okuw mekdebinde hünärler boýunça alnyp barylýan okuwlar barada 
MAGLUMAT

1.Buhgalterçilik işi- 1,5 ýyl

2. Kitaphana we arhiw işi -1,5 ýyl

3.Nebit we gaz desgalaryna tehniki hyzmat ediji hem-de abatlaýjy ussa-1,5 ýyl

4.Kiçi weterinar feldşeri- 1,5 ýyl

5.Aragatnaşyk operatory -1 ýyl

6. Sanly maglumaty işläp taýýarlamak boýunça ussa -1 ýyl

7.Elektromontýor -1 ýyl

8.Nebiti we gazy ýygnaýjy hem-de akdyrmaga taýýarlaýjy operator - 1 ýyl

9.Aşpez -külinar (milli we daşary ýurt tagamlaryny öwrenmek bilen) -1 ýyl

10.Tikinçi -biçimçi -1 ýyl

11. Agyz suw arassalaýjy desgalaryň operatory -1 ýyl

12. Kebşirleýji (elektrokebşirleme we gazkebşirleme işleri)- 1 ýyl

Hünär-tehniki okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça kabul edilýär.

Okuwyň möhleti hünärleriň çylşyrymlylygyna görä degişlilikde 1 ýa-da 1,5 ýyl hem-de tölegli.

Resmi iş kagyzlary Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
3x4 möçberindäki alty sany fotosurat;
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bilelikde kabul ediş iş toparyna aşakdaky şahsy resminamalaryny görkezip bellik etdirýär we nusgalaryny tabşyrýar.

pasportyny (eger şahsy pasporty alynmadyk bolsa, onda dogluş hakyndaky şahadatnamasyny);
Türkmenistanyň Ýaragly güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty;
Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde bellenilen seneler aralygynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara göýberilmeýär.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde 6 aý möhlete çenli aşakdaky hünärler boýunça hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlar hem alnyp barylýar.

1. Weterinariýa farmasewtiki maddalary taýýarlaýjy - 6aý

2. Elektrik togy we gaz bilen kebşirleýji - 4 aý

3. Biçimçi-tikinçi - 4 aý

4.Gapy gözegçisi- 2 aý

5. Gazançy maşinisti - 2 aý

6. Kompýuter sowatlylygy - 2 aý

Gysga möhletli okuwlar üçin resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza ýa-da edara-kärhananyň hünärmen taýýarlamak baradaky sargyt haty;
pasportynyň göçürmesi;
bilimi baradaky resminamanyň göçürmesi;
3x4 möçberindäki 2 sany fotosurat;
Bellik: 1 ýyl we 1,5 ýyl möhletli okuwlary doly tamamlan uçurymlara döwlet nusgasyndaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär.

Hünär taýýarlygy, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli okuwlary tamamlan diňleýjilere döwlet nusgasyndaky şahadatnama berilýär.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň salgysy: Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Gurbansoltan eje adyndaky şäheriniň Parahatçylyk köçesiniň 1- nji jaýy. Tel: 993 (343)32825 993 (343) 32826