Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi

Image description

 

 

Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

I.Býujet esasynda:

1.Türkmen milli saz gurallary.

2.Kirişli saz gurallary.

3.Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary.

4.Saz mugallymçylygy.

5.Sazyň taryhy we nazaryýeti.

6.Horeografiýa sungaty.

7.Bagşyçylyk sungaty.

8.Aýdym atmak sungaty (wokal).

9.Fortepiano.

10.Halk saz gurallary.

II.Tölegli esasda:

1.Nakgaşçylyk.

2.Dizaýn.

3.Heýkeltaraşlyk.

Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Ýörite sungat mekdebiniň horeografiýa sungaty (halk tansy) hünärine Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan ýa-da döredijilik we tans toparlarynda azyndan 1 (bir) ýyl çykyş eden oglan-gyzlar kabul edilýär.

Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýtmak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini ýa-da aýdym-saz ugry boýunça  ýöriteleşdirilen okuw merkezlerini tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Balkanabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl  nusgasy);

— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi barada resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we  halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary  kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin).

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Balkan welaýat ýörite sungat mekdebinde (Balkanabat şäheri) 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 2-si, 4-i we 6-sy günlerinde geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

— hünär: sazyň taryhy we nazaryýeti — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

— hünär: horeografiýa sungaty —hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

— hünärler: nakgaşçylyk; dizaýn; heýkeltaraşlyk — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy; — galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Giriş synaglary sungat mekdepleriniň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa orta mekdepleriň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň salgysy: Balkanabat ş., 126-njy ýaşaýyş jaý toplumy, E.Ataýewa köçesi, tel.: 6-77-25, 6-77-26.