AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

Image description

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 
2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Býujet esasynda: 
1. Türkmen milli saz gurallary. 
2. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary. 
3. Sazyň taryhy we nazaryýeti. 
4. Aýdym aýtmak sungaty (wokal). 
5. Bagşyçylyk sungaty. 
6. Hor dirižýorlygy. 
7. Saz mugallymçylygy. 
8. Fortepiano. 
9. Horeografiýa sungaty. 
10. Nakgaşçylyk. 
II. Tölegli esasda: 
1. Türkmen milli saz gurallary. 
2. Halk saz gurallary. 
3. Kirişli saz gurallary. 
4. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary. 
5. Saz mugallymçylygy. 
6. Fortepiano. 
7. Horeografiýa sungaty. 
8. Nakgaşçylyk. 
Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýtmak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär. 
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. 
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: 
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza; 
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); 
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy); 
— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi barada resminama (asyl nusgasy); 
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy; 
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; 
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat; 
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi; 
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar. 
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler, ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar: 
— pasportyny; 
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny; 
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin). 
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. 
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär. 
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Ahal welaýat ýörite sungat mekdebinde (Büzmeýin etraby) 2022-nji ýylyň iýul aýynyň 27-si, 29-y we 31-i günlerinde geçirilýär. 
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär: 
hünär: sazyň taryhy we nazaryýeti — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy; 
hünärler: horeografiýa sungaty; aýdym aýtmak sungaty (wokal) — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy; 
hünär: nakgaşçylyk — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy; 
beýleki hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy. 
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. 
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär. 
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär. 

Ahal welaýat ýörite sungat mekdebiniň salgysy: 
Aşgabat ş., Büzmeýin etraby, Arkadag köçesi,1, tel.:33-52-41.