Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda wideo konferensiýa geçdi
22.05.2020 21:05

22-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Diplomatiki akademiýasynyň uniwersitetiniň (ADA uniwersiteti) arasynda wideo konferensiýa geçdi.

Iki bilim edarasynyň arasynda ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetine aýratyn üns berip, taraplar bu ugurda ýerine ýetirlen işleri hem-de hyzmatdaşlygyň geljegi barada jikme-jik maslahatlaşdylar.

Bilelikdäki oňyn tejribäni nygtamak bilen, maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda döwletara gatnaşyklaryň berkidilýändigini belläp geçdiler. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlygynyň geňeşiniň işine we Goşulyşmazlyk hereketiniň sammitine gatnaşmagy bellenip geçildi. Şeýle hem, dünýä bilelşeiginiň bähbitlerine degişli meseleleriň çözülmegi boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren teklipleri aýratyn bellenildi.

Maslahatyň soňunda gatnaşyjylar iki ýokary okuw mekdebiniň arasynda ysnyşykly hyzmatdaşlygyň ösmegine giň mümkinçilikleri döredýändigi üçin iki ýurduň Prezidentlerine öz minnetdarlyklaryny bildirdiler.

Beýleki habarlar
Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz inst...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn teleköpri arkaly geçirilýän halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!
Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylar!

Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ajaýyp gü...