Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
“Ýylyň mugallymy-2020” we “Ýylyň terbiýeçisi-2020” döwlet bäsleşikleri geçiriler
17.04.2020 07:04

Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda alyp barýan syýasatynyň talaplaryna laýyklykda ýaş nesle döwrebap, milli ruhda bilim- terbiýe bermekde döredijilikli işleýän, işbaşarjaň, çagalaryň tebigy zehinlerini we ukyplaryny ösdürmekde baý iş tejribesini toplan öňdebaryjy bilim-terbiýeçilik işgärlerini ýüze çykarmak, olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmak maksady bilen 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 29-30-yna Aşgabat şäherinde orta mekdepleriň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň arasynda “Yylyň mugallymy-2020” we “Yylyň terbiýeçisi-2020” döwlet bäsleşikleri geçiriler.

Bu bäsleşik Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde guralýar. Bäsleşikde orta mekdepleriň mugallymlary we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileri emin toparlary tarapyndan düzülen ýörite ýumuşlary ýerine ýetirip, öz başarnyklaryny görkezerler. Bäsleşigiň geçişi baradaky maglumatlar metbugatda we teleradioýaýlymlarda teswirlener.


Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...