Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer
22.07.2020 04:07

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçin eşik öndürmeklige ýöriteleşdirilen “Bahar” kärhanasynda, ak öňlükler, köýnekler we penjekler, şeýle hem zähmet sapaklary üçin halatlar we öňlükler öndürilýär. “Ahal” fabrikasynda oglanlar üçin mekdep eşiklerini, Marydaky “Ýeňiş” kärhanasynda bolsa bolsa ak oglan köýnekleriň önümçiligi ýola goýlan. Şu aýda Marydaky “Ýeňiş” tikin fabrigi öz resmi internet saýtyn arkaly erkek köýneklerini onlaýn satyp başlandygyny ýatladýarys. Internet-dükany öz müşderilerine tikin önümleriniň giň assortimentini hödürlerýär.

Täze okuw ýylyna taýýarlyk işlerine Türkmenabadyň, Daşoguzyň we Berekediň degişli kärhanalaryny hem işjeň goşulyşdylar.

 “Türkmen-Kalkan” bilelikdäki kärhanasy hem çaga aýakgaplaryny, şol sanda köwüşleri, botinkalary we mokasinleri işläp düzdi we önümçiligini ýola goýdy.

Oglanlar we gyzlar üçin öndürilýän mekdep egin-eşikleri özüniň ýokary hilli biçüwi we tebigy, gipoallergen we gigroskopik matalardan bolmagy bilen tapawutlanýar.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...