Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglary geçirilýär
13.04.2020 07:04

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 8-nji aprelinde saglygy goraýyş we bilim meseleleri boýunça geçiren maslahatynda ýurdumyzyň ilatynyň ähli toparlarynyň saglyk ýagdaýyna baha bermek üçin, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öňüni alyş lukmançylyk barlaglaryny we goşmaça barlag usullaryny öz içine alýan çäreler toplumyny guramak, şunuň bilen baglylykda etraplarda we şäherlerde öz işini degişli tertipnama boýunça alyp barýan ýörite lukmanlar toparlaryny döretmek hem-de bu ugurdaky işi çagalar baglaryndan, orta we ýokary okuw mekdeplerinden başlamak hakyndaky tabşyrygy boýunça degişli işler geçirildi.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrlikleri tarapyndan
2020-nji ýylyň 13-nji apreli – 25-nji maýy aralygynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryndan geçirmek boýunça işleriň meýilnamasy düzüldi.

Aşgabat şäheriniň we welaýat Baş bilim müdirlikleriniň garamagyndaky orta mekdepler boýunça okuwçylaryň anyk sany, saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryndan geçirmegiň möhleti, jogapkär hünärmenler kesgitlendi we tertibi tassyklanyldy. Saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryndan geçirmegiň tertibi bilen Aşgabat şäher we welaýat Saglygy goraýyş müdirlikleriniň garamagyndaky saglyk öýlerine degişli mekdepler berkidildi.

Orta mekdepler saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryny geçirmek üçin zerur bolan saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen üpjün edilip, Aşgabat şäherinde we welaýatlarda ýörite lukmanlar toparlary döredildi hem-de ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlenildi.

Saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryny geçirmek üçin ähli orta mekdeplerde zerur otaglar we maglumatlary girizmek üçin kompýuterler taýýarlanyldy.

Orta mekdepleriň okuwçylary ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda stomatolog, oftalmolog, gulak-burun-bokurdak, deri-wenerolog we çaga lukmanynyň (15 ýaşdan uly ýaşly mekdep okuwçylary üçin terapewt lukmanynyň) barlaglaryndan geçirilýär.

Barlag döwründe çagalaryň sagdyn, rejeli we dürs iýmitlenmegi, gyzgyn we suwuk naharlar bilen üpjünçiligi, artykmaç agramyň we semizligiň öňüni almak boýunça amala aşyrylýan işlere, arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilişine, zyýansyzlandyryş işleriniň we öňüni alyş çäreleriniň geçirilişine hem-de beýleki epidemiologiki ýagdaýlara hem barlag-seljeriş işleri amala aşyrylar.

Saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglarynyň ähmiýeti barada orta mekdepleriň ýolbaşçylary tarapyndan ata-eneleriň arasynda wagyz-nesihat we düşündiriş işleri geçirilýär.

Orta mekdepleriniň okuwçylaryna geçirilen saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglarynyň elektron maglumatlar gory dörediler we gündelik hasabatlar jemlener.

Kesel ýüze çykarylan okuwçylar dispanser hasabyna alnar we oňa ýaşaýan ýeri boýunça degişli Saglyk öýünde bejeriş-öňüni alyş çäreleri geçiriler. Zerur ýagdaýda ýatymlaýyn bejergi geçiriler.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...