Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanda mekdebe çenli terbiýe we bilim edaralaryny ösdürmegiň maksatnamasy işlenip düzüldi
24.05.2020 04:05

Türkmenistanyň Bilim ministrliginde bilim maksatnamasyny özleşdirmegi çaltlaşdyrjak we dünýä ülňülerine gabat gelýän bilim almagyna şertleri döretjek, çagalaryň irki ösüşi we olary mekdebe taýýarlamagy gowulandyrmagyň täze usullary ara alyp maslahatlaşyldy. Munuň üçin 2020-2025-nji ýyllar üçin mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralarynyň işini kämilleşdirjek maksatnama girizildi. Bu çärä bilim ministri, şeýle hem bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň wekilleri we hünärmenleri gatnaşdylar. Mundan başgada, ministrligiň edara binasynda mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralary hem-de mekdepler tarapyndan sergi gurnaldy.

Türkmenistanyň Bilim ministri Mämmetmyrat Geldinyýazowyň belläp geçişi ýaly, esasy maksadymyz innowasion tehnologiýalary giňden ulanmak, bilim we terbiýäniň hilini ýokarlandyrmak, çagalary mekdebe taýýarlamak we olaryň hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek arkaly, mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralarynyň alyp barýan işini ösdürmekdir. Şeýlede, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde psihologiýa, pedagogika we bilim bemek usullaryny yzygiderli kämilleşdirmeklige uly orun berilýär.

Mekdebe taýýarlaýyş merkezleriniň sanyny, mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralarynda gurnaklaryň sanyny artdyrmak hem-de milli we hereketli oýunlar arkaly çagalaryň mekdebe çenli bedenterbiýe sapaklaryny kämilleşdirmeklik örän möhüm meseleler bolup durýandygyny Milli bilim institutynyň Bölüm başlygy Ogulmaral Matalowa belläp geçdi.

Çäräniň dowamynda ýiti respirator keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaklyk meselesine hem garaldy. Enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça ylmy-kliniki merkeziniň bölüm başlygy Sülgün Berdiýewa ýiti respirator keselleriň öňüni almakda geçirilýän düşündiriş işleriniň, maslahat berilýän arassaçylyk we şahsy gigiýena düzgünlerini ýerine ýetirmekligiň we sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý edip ýaşamaklygyň wajyplygyny belläp geçdi. Şeýlede ol, “Çagalara ir ýaşlaryndan başlap ýokanç kesellere garşy sanjymlaryň edilmegi örän möhümdür. Şeýle hem, çagalaryň ösüşinde uly orun berilýän, pediatr, çaga psihology, fizioterapewt hünärmenleriň taýýarlanmagy örän peýdaly bolar” diýip goşdy.

Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň başlygynyň orunbasary Begençmyrat Jepbarow mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasy çagalaryň dogry iýmitlenmegini hem göz öňünde tutýar diýip belledi, sebäbi çagalaryň ir ýaş döwüründäki iýmitlenişiniň häsiýeti onuň ösüşine we bütin ömri dowamyndaky saglyk ýagdaýyna öz täsirini ýetirýär.

Mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasynyň üstünlikli işlemegi üçin çaganyň irki ösüşine ýardam berýän köpugurlaýyn çemeleşme, şeýle hem uly ýaşly nesliň tejribesini we bilimlerini ösdürmeklik zerurdyr.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...