Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriň arasynda II onlaýn olimpiada geçirildi
02.06.2020 03:06

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda II açyk internet-olimpiadasy geçirildi.

Geçen ýyl Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasuýalar institutynyň professor mugallymlarynyň üstünlikli geçiren ilkinji olimpiadasyndan soň, şu ýylyň maý aýynda ýene-de ýokary okuw mekdepleriniň arasynda 12-nji iýunda bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanyp, täze bäsleşige badalga berildi.

Bu intellektual ýaryş 462 talybyň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 11-nji maýynda başlandy. Halkara olimpiýa tejribesini ulanyp, ilkinji saýlama tapgyrynda talyplar iki basgançakda test görünşinde ekologiýa, fizika, himiýa, informatika we nazary mehanika dersleri boýunça öz bilimlerini görkezdiler.

Ilkinji saýlama tapgyry ösen sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen bu ýaryşa gatnaşýan ýokary okuw mekdepleriniň her birinde onlaýn usulda geçirildi. Bu test ulgamy olimpiýa dersleri boýunça 70 soragdan köp soragy öz içine alýar. Ilknji tapgyryň netijeleri boýunça ýumuşlary üstünlikli ýerine ýetiren 180 talyp indiki tapgyra gatnaşdyryldy.

Olimpidanyň ikinji – jemleýji tapgyry – iki sany ÝOM-niň binýadynda geçirildi. Himiýa, informatika we ekologiýa dersleri boýunça bäsleşikleri Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary insitutynyň binýadynda geçirildi, şeýle hem nazary mehanikanyň we fizikanyň muşdak talyplary bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda bäsleşdi.

Şu günki ýagdaýda, ähli zehin ýumuşlary yzda galdy. Olimpiadanyň jemlerini jemlemek boýunça geçirilen dabarada ýeňijiler gutlandy. Ýurdumyzyň II açyk internet-olimpiadasynyň resmi ýapylyş çäresi Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary insitutynda geçirildi.

Ekologiýa dersi boýunça altyn medala we I derejeli diploma Jennet Akmämmedowa (Türkmen oba hojalyk instituty), Mährijemal Hydyrowa (Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty) we Aýjemal Muhammedorazowa (Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty) mynasyp boldular.

Fizika boýunça jemleýji bäsleşigiň altyn ýeňijileri Türkmen oba hojalyk institutynyň we Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary insitutynyň talyplary degişliligi boýunça Gurbanaý Seýitnepesowa we Bezirgen Baýramow boldular.

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby Söhbet Aşyrow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Myrat Rozmyradow we Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyby Oraznepes Orazgeldiýew himiýa dersi boýunça ussatlyklaryny görkezdiler.

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyby Feruz Atamyradow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talybyYbadylla Çerkezow we Halkara nebit we gaz uniwwersitetiniň talyby Berdimyrat Çolukow informatika dersi beýonça altyn orna mynasyp boldular.

Nazary mehanika boýunça olimpiýa ýaryşynyň netijelerine laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet energetika insitutynyň talyby Döwlet Rahymjanow we Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Berdimyrat Annamyradow altyn ýeňiji boldular.

Jemi 12 gatnaşyjy altyn medala mynasyp boldy. Kümüş we bürünç medallaryň eýesi degişlilgi boýunça jemi 17 we 22 olimpiýaçy eýe boldy. Ýeňijileriň ählisine dürli derejeli medallar we diplomlar gowşuryldy.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...