Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanda talyp ýaşlarynyň saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglary geçirilýär
15.05.2020 04:05

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde talyp ýaşlarynyň saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglary geçirilýär.

Öňden habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 8-nji aprelinde geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň ilatynyň ähli toparlarynyň saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryny geçirmekligi tabşyrdy we ony ilkinji nobatda mekdebe çenli çagalar edaralarynda, orta mekdeplerde we ýokary okuw mekdeplerinde guramalydygyny nygtady.

Lukmanlar bu tabşyrygy gaýra goýmasyz ýerine ýetirmäge başladylar. Saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglaryny geçirmek üçin ÝOM-larda terapewtlerden, gulak-burun-bokurdak lukmanlaryndan, göz lukmanlaryndan, stomatologlardan we dermatologlardan, şeýle hem arassaçylyk-epidemiologiýa gullugynyň hünärmenlerinden ybarat ýörite lukmançylyk toparlary döredildi

Saglygy goraýyş-öňüni alyş barlaglarynyň dowamynda keselleriň öňüni almaga ýa-da olary haýallatmaga mümkinçilik berýän howp faktorlary diýip atlandyrylýan keselelriň ýaýramagyna täsir edýän faktorlar ýüze çykarylýar. Şeýlelikde, talyplarda haýsamda bolsa bir patologiýa ýüze çykarylan ýagdaýynda olar ýaşaýan ýeri boýunça degişli Saglyk öýünde dispanser hasabyna alynýar.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...