Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde halkara onlaýn-konferensiýa geçirildi
13.04.2020 06:04

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ilkinji sapar halkara ylmy-amaly onlaýn-konferensiýa geçirildi. Bu çäre sanly wideo-aragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň, Ýaponiýanyň, Germaniýanyň, Bolgariýanyň, Rumyniýanyň we Wýetnamyň alymlaryny we professor-mugallymlaryny birleşdirdi.

Hususanda, ýurdumyzyň adyndan bu çärä Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň,  TYA-nyň Himiýa institutynyň we Tehnologiýalar merkeziniň, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wekilleri we talyp ýaşlary gatnaşdy.

Ýaponiýanyň Kanagawa, Hirosaki, Tohoku uniwersitetleriniň, Bolgariýanyň Angel Kynçew adyndaky Rusen uniwersitetiniň, Rumyniýanyň Buharest politehniki uniwersitetiniň mugallymlary talyplar üçin okuw sapaklaryny geçirdiler.

Okuwlar kremniý karbidiniň nanogatlaklaryny almak we ýarymgeçiriji elektron enjamlaryň onümçiligi, energetikada nano materiallaryň ulanylmagy, şol sanda energiýanyň dikeldilýän çeşmeleriniň esasynda, daşky gurşawy goramakda robot tehnikasyny ulanmagyň usullary we ekologiki meseleleriň çözülmegi we ş.m. başga ugurlar boýunça alnyp baryldy.

Bilermenleriň pikirine görä, bu taslamalar Türkmenistanda durmuşa geçirilmegi üçin kämilleşdirilip we uýgunlaşdyrylyp bilner. Wýetnamyň Ho Şi Min halkara uniwersitetiniň we Germaniýanyň Leýbnis ylmy-gözleg institynyň alymlary bilelikde üstünde işläp boljak öz taslamalaryny görkezdiler.

Ara alnyp maslahatlaşylan wajyp meseleleriň biri sanly we intellektual tehnologiýalara esaslanýan uzakdan okuwyň innowasion usullaryny işläp düzmegiň mümkinçiliklerini öwrenmeklige bagyşlandy. Bu onlaýn-konferensiýa oňa gatnaşyjylaryň ylmy aragatnaşygy berkitmäge we ösdürmäge bolan hyjuwlaryny görkezdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň belläp geçişi ýaly, sanlylaşdyrmak – dünýäniň ösüşiniň öňdebaryjy ugrydyr, ol biziň gündelik we iş durmuşymyza ornaşýar, aragatnaşygyň mümkinçiliklerini giňeldýär we mundan beýläk bize bu prossessleriň güýjemegi garaşýar.

Oňyn bitaraplyk we “açyk gapylar” syýasatynyň ýörelgelerine we giň gerimli halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan syýasytyny amala aşyrýan Türkmenistan halkara gatnaşyklaryň berkidilmegine we ösdürülmegine, şol sanda ylym ugrunda uly ähmiýet berýär.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...