Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda maglumat tehnologiýalary ugrunda iş alnyp barylýar
09.06.2020 04:06

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň alymlarynyň we mugallymlarynyň, şeýle hem “Türkmen demirýollary” agentliginiň, “Altyn asyr” paýdarlar jemgyýetiniň, “Aşgabat şäher telefon ulgamy” paýdarlar jemgyýetiniň we “Türkmentelekom” elektron aragatnaşyk kärhanasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Aşgabat şäherinde geçirilen ylmy maslahatda maglumat tehnologiýalary ugrundaky hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň bellemegine görä, duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň telekommunikasion ulgamy üçin ýetişdirilýän hünärmenleriň bilim derejesini kämilleşdirmek meselesinde hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine seredildi. Şunuň bilen baglylykda taraplar häzirki wagtda alyp barýan ylmy-gözleg işleri barada aýdyp berdiler, şeýle hem geljekde tejribelik we nazary meseleleri çözmekde hyzmatdaşlyk barada maslahatlaşdylar.

Institityň alymlary awtomatizasiýa we umumytehniki, şeýle-de aragatnaşygyň radio tehnologiýalary kafedralarynyň hünärmenleriniň alyp barýan meseleleri barada birnäçe prezentasiýalary görkezdiler.

Öz gezeginde telekommunkiasion kärhanalaryň hünärmenleri prezentasiýalarynda Telekommunkiasiýa we informatika instituty bilen bilelikde çözmegi meýilleşdirýän meseleleri barada belläp geçdiler. Bu meseleler öz içine matematiki modelirlemegiň we hasaplaýyş matematikasynyň, neýron ulgamlaryň okadylmagynyň, ýokary öndürijilikli hasaplamalaryň, optimizasion işleriniň, ýokary geometriýanyň usullarynyň ulanylmagynyň, şeýle hem programmalýyn inženerligiň  we ulgamlaýyn programmirlemegiň meselelerini öz içine alýar.

Maslahatyň netijesinde taraplar hyzmatdaşlygy ösdürmeklige ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirip, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin aragatnaşygy sazlamak babatynda ylalaşdylar.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...