Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Aşgabat şäherinde ýaş alymlaryň bäsleşigi geçdi
11.06.2020 05:06

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika insitutynda ýaş alymlaryň nobatdaky bäsleşigi geçdi. Bäsleşige şäheriň orta mekdepleriniň ikisiniň, Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk mekdebiniň, şeýle hem TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň wekilleri gatnaşdylar. Bäsleşik ýurdumyzyň Ýaş alymlar merkezi (TÝAM) tarapyndan guraldy.

Eminler toparyna TÝAM-niň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hünärmenleri gatnaşdy. Bäsleşige dört ugur boýunça talaplara gabat gelýän 13- sany innowasion taslama teklip edildi:

  1. Himiýa tehnologiýasy, innowasion materiallar we energetika;
  2. Biotehnologiýalar, oba hojalygy, ekologiýa we lukmançylyk;
  3. Awtomatlaşdyrylan ulgamlar, programma üpjünçiligi, telekommunikasion tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk;
  4. Innowasion mugallymçylyk, kognitiw ylymlar we ykdysadyýet.

Iş gününiň dowamynda bäsleşik işleriniň awtorlary dürli önümçilik ugurlarynda gymmat bahaly pikirleriniň ornaşdyrylmagy we  importyň ornuny milli önümler bilen tutmak, şeýle hem ýurdumyzda yglan edilen Sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasy nukdaýanazaryndan öz ylmy işleriniň aktuallygyn esaslandyryp, prezentasiýalaryny geçirdiler.

Netijede 24 sany ýeňiji belli boldy. Olardan dördüsi birinji orna (bäsleşigiň her ugry boýunça biri) hem-de degişliligi boýunça gymmat bahaly bäýraklara we diplomlara mynasyp boldular.


  • Bägül Sylapowa – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Himiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby. Diňe tebigy maddalardan ýasalan antibakterial sabyny işläp düzmek işiň awtory.
  • Begençnazar Baýlyýew – Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 5-nji ýyl talyby. Innowasion awtomatlaşdyrylan ýyladyşhananyň awtory.
  • Akmyrat Allanazarow – S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 5-nji ýyl talyby. Süýt önümleri üçin awtomatlaşdyrylan gaplaýjy enjamyň taslamasynyň awtory.
  • Mähri Ilmedowa – Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Maglumat tehnologiýalary fakultetiniň mugallymy. Distansion okuwyň özboluşly usulyýetiniň, şeýle hem ýokary okuw mekdeplerine dalaşgärleriň resminamalaryny onlaýn usulda kabul etmek programmasynyň awtory.

Baýrakly ýerleriň derjesine görä ýeňijilere diplomlar we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Beýleki gatnaşyjylara hormat hatlary gowşuyldy.

Türkmenistanyň Ýaş alymlarynyň merkeziniň başlygy, tehniki ylymlaryň kandidaty Azat Ataýewiň belläp geçişi ýaly, Ýaş alymlaryň geňeşiniň guramaçylygynda ýerlerde geçirilen deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolanlar jemleýji tapgyra gatnaşdyryldy. Şeýlelikde, mysal üçin, ýokary okuw mekdepleriň arasynda geçirilen tapgyra gatnaşan 130 taslamanyň arasynda 20 sany rasionalizatorçylykly teklibiň awtorlary jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...