Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Aşgabatda ýetginjekleriň arasynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça çempionat geçirildi
09.04.2020 07:04

Stoluň üstünde oýnalýan tennisiň halkara gününiň we Bütindünýä saglyk gününiň öňüsyrasynda Aşgabatdaky 85-nji orta mekdepde 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi.

Garaşylmadyk netijeler ýurdumyzda sportuň bu görnüşi boýunça zehinli ýaşlaryň ýetişip gelýändiginden habar berýär. Mysal üçin, oglanlaryň arasynda bürünç medala mynasyp bolan 11 ýaşly Wepa Meredow hemmeleri haýran galdyrdy. Tejribeli tälimçi Lidiýa Ahmedowanyň şägirdi özünden has uly bäsdeşlerinden hem ezberlik bilen üstün çykmagy başardy.

Mahlasy, oglanlaryň arasynda birinji orny Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň 13 ýaşly okuwçysy Alibek Jumanow eýeledi. Lebap welaýatynda önüp-ösen zehinli türgen tejribeli tälimçi Raşit Ahmedowyň ýolbaşçylygynda şu ýylyň fewralynda geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda hem hemmelerden üstün çykypdy.

Alibekiň synpdaşy Yslambeg Orazlyýew bolsa kümüş medaly eýeledi.

Gyzlaryň arasynda bolsa Ogulgerek Hemraýewa ýeňiji boldy. Lidiýa Ahmedowanyň şägirdi, şeýlelikde, iri ýaryşlardaky ilkinji ýeňşini gazandy. Ýaryşda kümüş medala Aýlar Nurgeldiýewa, bürünç medala Nabat Babaýewa mynasyp boldy.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...