Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Umumybilim berýän mekdeplerde öwrenilýän okuw dersleriniň 10-sy boýunça bäsleşik geçirildi
10.04.2020 04:04

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe häzirki zamanyň ýokary talaplaryna laýyk pikirlenýän zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, çagalaryň tebigy zehinlerini ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, dersler boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen mekdep okuwçylaryny höweslendirmek hem-de olary halkara bäsleşiklerine taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça yglan edilen “Altyn asyryň altyn zehinleri” atly bäsleşigiň Aşgabat şäher we welaýat tapgyrlaryna badalga berildi.

Umumybilim berýän mekdeplerde öwrenilýän okuw dersleriniň 10-sy boýunça geçirilen bu bäsleşige Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça 10-11-nji synplarda okaýan okuwçylaryň dört müň bäş ýüze golaýy gatnaşdylar. Iki gün dowam eden bu bäsleşige gatnaşýan mekdep okuwçylarynyň has zehinlileri bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk aldylar.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...