Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmen talyplar italýan keramikasy bilen tanyşýar
04.06.2020 07:06

Italýan dizaýnynyň bütindünýä gününe bagyşlap, Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasywideoaragatnaşyk görnüşinde prezentasiýalaryň birnäçesini gurnady. Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Diýego Ungaro paýtagtymyzda ýerleşýän dört ýokary okuw mekdebiniň talyplary bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşyklarda bu ýewropa ýurdunyň örän baý medeni mirasynyň çeşmeleriniň biri hökmünde italýan keramikasynyň taryhy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata Magtymguly adyndaky Türkmen döwleet uniwwersitetiniň talyplary, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň we Türkmen döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary gatnaşdy.

Italýan keramikasynyň önümçiliginiň ösüşi hemmetaraplaýyn ykdysady, taryhy we söwda-medeni ugurlardan tanyşdyryldy. Talyplary italýan keramikasynyň däbe öwürlen esaslary we onuň geçmişine taryhy nazar aýlap, Diýego Ungaro interaktiw maslahatyna gatnaşyjylara özlerini gyzyklandyrýan soraglary bermegi we eşidenleri barada öz pikirlerini aýtmaklygy teklip etdi.

Gadymy küýzegärlik sungaty ençeme asyrlary adamzadyň ýany bilen geçdi we onuň taryhy örän uzaklardan bäri örän jikme-jik öwrenilýär. Ýewropa farforynyň önümçilginiň ösüşinde hut Italiýa örän uly orny eýeläpdi we palçykdan öndürilen italýan önümleriniň ýaýraýyş geografiýasy örän giňdir. Italiýanyň dürli sebitlerinde bütindünýäde örän gymmat baha berilýän küýzegärlik önümleriniň örän köpdürli nusgalary gabat gelýär.

Dizaýn hakynda aýdanymyzda, örän köp görnüşli italýan plitkasy barada ýatlap geçmezlik mümkin däl. Dokuzynjy asyrda Italiýada keramiki plitkany öz ugrunda gaýtalanmajak görnüşe getirýän süýt reňkli syrça bilen örtýärdiler.

Geçen ýylyň maý aýynda renessans döwrüniň görnükli wekili Leonardo da Winçiniň ölen gününden ýäri 500 ýyl doldy. Adybelli suratkeş öz ýaşlyk döwründe, plitka üçin owadan suratlary döretmek bilen keramiki önümçilikde hem zähmet çekipdi. Ýaňy ýakynda Rimde, ýüzünde arhangel Gawriiliň keşbi suratlandyrylan, 1471-nji ýylda öndürilen uly bolmadyk keramiki plitka köpçüligiň dykgatyna ýetirildi. Hünärmenler bu plitkanyň Leonardonyň irki işleriniň biri bolup biler diýip çaklaýarlar.

Wideo-maslahatyň ahyrynda talyplary häzirki zaman italýan suratkeşleriniň işleri bilen tanyşdyrydylar.

Italýan tarapynyň Türkmenistanda geçirýän bilim beriji wideo-maslahat görnüşindäki çäreleri eýýäm birnäçe gezek geçirildi. Birnäçe ýyl mundan ozal, Aşgabatda geçirilen italýan dizaýnynyň günlerinde talyplar Neapolitan uniwersitetinden dizaýner we binagär Luka Molinari bilen duşuşyk geçirdiler. 2019-njy ýylyň martynda bolsa, Florensiýanyň ýewropa dizaýnynyň direktory professor Igor Tansi bilen duşuşdylar.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...