Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi döredildi
02.03.2020 04:03

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyçlary bilen milli bilim ulgamynyň gurluşynyň we dolandyrylyşynyň dünýäniň ösen döwletleriniň derejesinde bolmagy üpjün edilýär. Munuň bilen baglanyşyklylykda, şu ýylyň 31-nji ýanwarynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren meşlisinde hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezini döretmek hakynda” Karara gol çekdi. Häzirki wagtda merkezi zerur bolan tehniki enjamlar, ýokary tizlikli internet we beýleki tehnologiýalar hem-de zerur bolan hünärmenler bilen üpjün etmek  ýaly işler alnyp barylýar.

 Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň açylmagy ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm wakalaryň biri boldy. Bu merkeziň işi täze tehnologiýalar bilen işlemegiň dünýä tejribesini we milli bilim ulgamynyň häzirki ösüşini utgaşdyrmak bilen, sazlaşykly ösýän, döwrebaplaşdyrylan milli bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilendir.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...