Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Talyplaryň 3-nji açyk matematika olimpiadasy
31.03.2020 07:03

Bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyna degişli döwlet derejesinde alnyp barylýan işleriň çäginde geçirilýän dürli bäsleşikleriň ýaş nesliň bilimli-terbiýeli, ylymly-hünärli bolup ýetişmeginde ähmiýetli orny bardyr. Mart aýynyň soňky ongünlüginde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde ýokary bilim ulgamy boýunça talyplaryň arasynda 3-nji açyk matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa ýurdumyz boýunça ýokary okuw mekdeplerinden 181 talyp, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri boýunça, şol sanda Günorta Koreýa, Argentina, Bolgaryýa, Russiýa, Belarussiýa, Türkiýe, Gresiýa, Ukraina, Özbegistan, Rumyniýa, Wýetnam, Hytaý ýaly döwletleriň 25-siniň ýokary okuw mekdeplerinden talyplaryň 108-si gatnaşdy. Olimpiada iňlis dilinde alnyp baryldy.  Talyplar dört sagadyň dowamynda çylşyrymly mysallardyr meseleleri çözmek boýunça ýekelikde hem-de toparlaýyn görnüşde bäsleşdiler. Seýitnazar  Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň, Türkmen oba hojalyk institutynyň hem-de Türkmenistanyň  Döwlet  energetika institutynyň talyplary daşary  ýurtly talyplar bilen birlikde, internet arkaly guralan bu bäsleşige işjeň gatnaşdylar. Netijede, olimpiadanyň jemleri boýunça ýekeleýin bäsleşikde iň ýokary görkeziji bilen gazanylan 27 altyn medalyň 15-sini, toparlaýyn bäsleşikde gazanylan altyn medallaryň 3-sini türkmenistanly talyplar, galan 2-sini bolsa Russiýanyň we Özbegistanyň talyplaryndan düzülen toparlar eýeledi.

       Ýekeleýin bäsleşikde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplary Myrat Çäşemow, Döwran Nurgeldiýew hem-de Myrat Sapaýew dagy A derejede, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby Perman Iljanow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby  Akmyrat Tirkeşow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary Jepbar Asgarow we Kadyrberdi Annabaýew B derejede aýratyn  tapawutlanyp, altyn medala mynasyp boldular. Olimpiada gatnaşyp, degişli orunlary eýelän talyplara diplomdyr gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...