Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Robot tehnikasy, takyk we tebigy ugurly okuw dersleri boýunça ylmy-döredijilik bäsleşiginiň döwlet tapgyry geçirildi
09.04.2020 14:04

Paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgünde umumybilim berýän mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda robot tehnikasy, takyk we tebigy ugurly okuw dersleri boýunça ylmy-döredijilik bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň geçirilmegi ýurdumyzyň umumybilim ulgamynyň işgärleridir mekdep okuwçylaryny täze bilim, döredijilik üstünliklerine  ruhlandyrdy. Bäsleşige deslapky etrap, şäher, welaýat tapgyrlarynda ýeňiji bolan okuwçylar gatnaşdylar. Olar robot tehnikasy, takyk we tebigy dersler boýunça öz  taslama işlerini bäsleşikde görkezdiler. Işlere ýokary derejeli halypa bilim işgärleri hem-de işine ökde ýaş hünärmenler baha berdiler.

           Ylmy-döredijilik  bäsleşiginde robot tehnikasy ugry boýunça Köýtendag etrabyndaky      9-njy orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Tahyr Azamatow, takyk dersler ugry boýunça Balkanabat  şäherindäki  daşary  ýurt dillerine  ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçylary Durdygylyç Mergenow we  Eziznazar Nurnazarow 1-nji orna  mynasyp boldylar. Tebigy dersler ugry boýunça Mary şäherindäki takyk we tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 24-nji zehinli ýaşlar orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçylary Muhammetali Nuryllaýew hem-de Gurbanmyrat Berdimyradow dagy hem ýeňiji boldy.

     Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de bilim-ylym işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Gazanylan netijeler ýurdumyzda milli bilimiň mazmunyny kämilleşdirmek, hilini ýokarlandyrmak baradaky döwlet aladalary netijesinde, döwrebap enjamlaşdyrylan umumybilim berýän mekdeplerde ýaş nesle döwrüň ösen talaplaryna laýyk bilimdir terbiýe berilýändiginiň we umumybilim berýän mekdepleriň okuwçylarynyň dürli bäsleşiklerde gazanýan üstünlikleriniň ýylsaýyn artýandygynyň ýene-de bir ykrarnamasy boldy.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...