Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Intellektual eýeçiligiň bütindünýä guramasynyň wekilleri türkmen talyplary üçin onlaýn okuw sapagyny geçirdiler
07.05.2020 10:05

Intellektual eýeçiligiň bütindünýä guramasynyň alyp barýan işine bagyşlanan okuw sapagy onlaýn usulda geçdi. IEBG-niň Ženewada ýerleşýän merkezi edarasyndan Geçiş ykdysadyýetli we ösen ýurtlar müdiriýetiniň başlygy Mihal Swantner bilen bu müdiriýetiň Kawkaz, Merkezi Aziýa we Gündogar ýewropa ýurtlary bölüminiň başlygy Ilýa Gribkow Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetiniň, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institytunyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň we Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymlary hem-de talyplary bilen wideoaragatnaşyga çykdylar.

BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan IEBG intellektual eýeçilgi goramagyň milli ulgamlaryň ösmegine, işlenilip düzülmegine we innowasiýalaryň öňe sürülmegine ýardam berýär. Bu guramanyň düzümine jemi 193 ýurt gatnaşýar, şol sanda Türkmenistan.

Ýokarda agzalan her ýokary okuw mekdeplerine ýaýlyma berlen okuw sapagynyň dowamynda, IEBG-niň wekilleri diňleýjilere guramanyň gurluşy, intellektual eýeçilik ugrunda bilimleri we ukyplary giňeltmek üçin ulanylýan okuw maksatnamalary  barada maglumat berdiler.

Intellektual eýeçiligi goramagyň halkara gurallaryna, şol sanda bu ugurdaky ulanylýan standartlara aýratyn üns berildi.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...