Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara döwlet baştutanynyň adyndan süýji sowgatlar gowşuryldy
18.05.2020 07:05

Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk çäresiniň dowamynda, ol ýerde terbiýelenýän çagalara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan süýji sowgatlar gowşuryldy. Çagalara myhmançylyga milli parlamentiň wekilleri, Demokratik partiýasynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri geldiler.

Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara milli parlamentiň wise-spikeri Kasymguly Babaýew, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy Ata Serdarow we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýolbaşçysy Ýazberdi Öwezberdiýew mähirli arzuwlar bilen ýüzlendiler. Öňem bellenip geçilişi ýaly, ýetip gelýän ýaş nesil barada hemmetaraplaýyn alada, çagalaryň sazlaşykly kämilleşmegi üçin şertleriň döredilmegi, olaryň şahsy potensiallarynyň açylmagy türkmen lideriniň sosial syýasatynyň öňde tutulýan nukdaýnazarydyr.

Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar özleri barada edýän atalyk aladasy we ünsi üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa öz minnetdarlyklaryny bildirdiler. Dabara çagalaryň taýýarlan şowhunly konserti bilen dowam etdi.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...