Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylda 1-nji synpa gitjek çagalara 160 müňe golaý kompýuter sowgat berer
04.05.2020 07:05

“Agzybirlik tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy Türkmenistanda 2020-nji ýylda 1-nji synpa gitjek çagalar üçin 160 müňe golaý kompýuter öndürer. Bu baradaky “Türklmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan, giň gözýetimli hünärmenler bolup ýetişmegi üçin amatly şertler döretmek, şeýle hem ýurdumyzyň umumy orta bilem berýän mekdeplerine 2020-2021-nji okuw ýylynda 1-nji synpa kabul edilýän okuwçylara kompýuterleri sowgat bermek maksady bilen” Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow karara gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda Bilim ministrligine “Agzybirlik tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy bilen Türkmenistanda öndürilen 159374 kompýuterleriň satyn alynmagy, 2020-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli bilim edaralaryna gurnalmagy we tehniki hyzmat edilmegi üçin şertnama baglaşmaga rugsat berildi.

Türkmenistanda umumy orta bilim berýän mekdepleriň 1-nji synpyna kabul edilýän okuwçylara döwlet baştutanynyň adyndan kompýuter sowgat berilmegi 2011 ýyldan bäri dowam edýär. Soňky birnäçe ýyl bäri bu kompýuterleri Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tehnologiýalarynyň merkeziniň “Agzybirlik tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy öndürýär.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...