Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
London uniwersitetiniň professory türkmen talyplaryna Gadymy Merw hakynda onlaýn okuw geçdi
28.04.2020 07:04

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda “ÝUNESKO: Ýüpek ýoly we gadymy Merwiň orny” atly onlaýn usuldaky okuw sapagy geçirildi.

Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara ynsanperwer we ösüş ylymlary uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň öňünde London uniwersitetiniň Arheologiýa institutynyň professory, ÝUNESKO-nyň Beýik Ýüpek ýoly meselelerinde öňdebaryjy maslahatçysy, biziň ýurdumyzda bilelikdäki geçirilen arheologiki ekspedisiýalaryň birnäçesine gatnaşan Timoti Uilýams çykyş etdi.

Gadymy Merw birnäçe ýyl bäri bu alymyň ylmy gyzyklanmalarynyň merkezine girýär, onuň ýolbaşçylygynda London uniwersitetiniň Arheologiýa institutynda ýörite taslama durmuşa geçirilýär. Taryhy ýadygärlikleri goramak we öwrenmek meselelerinde bu institutyň Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen ýakyndan işleşýändigini belläp geçmek gerek.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly işiniň öz kärdeşleriniň we talyplaryň arasynda giňden gyzyklanma döredýändigini belläp geçip, iňlis alymy türkmenleriň taryhy-medeni mirasyny tanatmakda ägirt uly işleri alyp barýandygy we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde döredýän mümkinçilikleri üçin döwlet baştutanyna öz minnetdarlygyny bildirdi.

Okuw sapagynyň dowamynda Gadymy Merwiň gözellikleri, onuň irrigasion ulgamlary, Murgap derýasynyň orny we beýleki temalar bellenip geçildi. Professor häzirki zaman geomorfologiki gözlegleriň, paleogeografiýa ugrunda ýetilen sepgitleriň, aero we kosmos kartografirlemekligiň ähmiýetlerini aýratyn belläp geçdi.

Bellenip geçişi ýaly, häzirki zaman Türkmenistanyň üstünden geçen Ýewropa we Hytaýyň arasyndaky kerwen ýollarynyň kemala gelmesinden iki müň ýyl mundan ozal bu ýerde Margiana bilen Indiýanyň we Mesopotamiýanyň gadymy siwilizasiýalyryny birleşdirýän söwda arteriýalaryň bolandygyny arheologiki gözlegler tassyklaýar.

Okuw sapagynyň ahyrynda diňleýjilere onlaýn usulda alyma öz soraglaryny soramaga mümkinçilik berildi.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...