Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
CTBTO-nyň Ýerine ýetiriji sekretary Aşgabat bilen onlaýn okuw sapagyny geçirdi
29.04.2020 16:04

29-njy aprelde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Ýadro synaglaryň hemmetaraplaýyn gadagan edilmegi hakyndaky Şertnama Guramasynyň (CTBTO) Ýerine ýetiriji sekretary jenap Lassina Zerbonyň onlaýn okuw sapagy geçirildi.

Bu okuw sapagyna ýurdumyzyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instititutynyň talyplary gatnaşdy.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi internet saýtynyň ýazmagyna görä, Jenap Lassina Zerbonyň wideo-leksiýalary indiki temalary öz içine aldy: 

  • «Ýadro synaglaryň hemmetaraplaýyn gadagan edilmegi hakyndaky Şertnama Guramasynyň guramaçylygy hakynda» 
  • «Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy: Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy». 

Professor tutuş dünýäde howpsuzlygyň hemmetaraplaýyn saklanylmagyna gönükdirilen Ýadro synaglaryň hemmetaraplaýyn gadagan edilmegi hakyndaky Şertnama Guramasynyň işi barada giňişleýin gürrüň berdi.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy barada gürrüň edip, jenap Lassina Zerbo ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk syýasatynyň sebit hem-de halkara howpsuzlygynyň we durnuklylygynyň saklanylmagyna ähmiýetli goşant goşýandygyny aýratyn belläp geçdi.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...