Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary
20.06.2020 05:06

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary P.Agamyradowyň Ministrler kabinetiniň mejlisinde belläp geçişi ýaly, sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilen bilim edaralarynda uzagara okuwlar geçirilýär we wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly dürli ylmy-maslahatlar geçirilýär.

Türkmenistanda ilkinji sapar mekdebe çenli ýaşly çagalaryň ata-enelerine çagalaryny mekdebe taýýarlamakda uzagara usuly kömegi bermek we mümkinçilikleri çäklendirilen raýatlar üçin uzagara okuwlary gurmaklyk teklip edilýär.

Ýakyn geljekde orta hünär bilimi bolan işgärleriň, onuň esasynda öz ugry boýunça ýokary bilim almaga mümkinçiligi bolar. Şeýle hem, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda zähmet çekýän hünärmenleri üçin hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçirmeklikde uzagara tehnologiýalary giňden peýdalanylar.

Şunuň bilen baglylykda, uzagaralykda bilim maksatnamalaryny özleşdirmäge mümkinçilik berýän tehnologiýalary ulanmak barada täze düzgünnamalary işläp taýýarlamak we milli kanunçylyga girizmek meýilleşdirilýär.

Şu nukdaýnazardan ýurdumyzyň baştutany orta we ýokary bilim ulgamynyň netijeliligini ýokarlnadyrmagyň wajyplygyny belläp geçdi we mundan beýläk hem informasion-kommunikasion tehnologiýalary ornaşdyrmak babatynda talabalaýyk çäreleri geçirmegi tabşyrdy.

Bellenip geçişi ýaly, innowasiýalar milli bilimiň derejesini ýokarlandyrmaga we ýurdumyzyň pudagara edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik döretmek bilen çäklenmän, eýsem daşary ýurtlary ylym-bilim merkezleri bilen aragatnaşygy sazlamaga mümkinçilik hem berer.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...