Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Bilimli-terbiýeli ýaş nesil jemgyýetimiziň kuwwatydyr
11.05.2020 07:05

Ýaş nesliň döwrebap kemala getirilmeginde taryhy tejribelere daýanmagyň, milli duýgulara, şöhratly geçmişimize salgylanmagyň möhüm ähmiýeti bardyr. Pederlerden miras galan ýörelgeler esasynda şu günki buýsançly ýaşlary kemala getirmegiň taryhy tejribesiniň gymmatlylyk derejesiniň ýokarylygy bolsa, her bir bilim işgärleri üçin aýdyň hakykatdyr.

Ýaş nesliň milli ruhda kemala getirilmeginde bilim ulgamyndaky okuw-terbiýeçilik işinde meýilnamalaýyn geçirilýän baýramçylyk çäreleriniň ähmiýeti uludyr. Meselem, diňe 2020-nji ýylyň maý-iýun aýlarynda şeýle ähmiýetli çäreleriň birnäçesi geçirildi. Olardan 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän beýleki baýramçylyk çärelerini görkezmek bolar. Şeýle çäreleriň ýaş nesliň bilimli-terbiýeli, il-halka, barha ösýän jemgyýetimize peýdaly ýaşlar bolup ýetişmeginde täsiri uludyr. Mysal hökmünde, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gününi alyp göreliň.

Hormatly Prezidentimiziň Watan gahryman­laryna goýýan aýratyn sylag-hormaty netijesinde “1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna” ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany kabul edildi. Permanda 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň weteranlarynyň, urşa gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlaryň görkezen deňsiz-taýsyz edermenligini hormatlap, olaryň ýaş nesillerimizi watançylyk, gahrymançylyk, mertlik ruhunda terbiýelemekde, halkymyzyň agzybirligini, jebisligini berkitmekde alyp barýan asylly işlerini, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge goşýan goşantlaryny göz öňünde tutup, olary “1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna” ýubileý medaly bilen sylaglamak karar edildi. Bu resminama metbugatda dolulygyna çap edilip, sylaglananlaryň jemi 4543 sanysynyň sanawy getirildi.

Bagtyýar türkmen halky, onuň merdana nesilleri Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünlikleri bilen geldiler. Bilim ulgamynda okuw ýylynyň jemlenip barýanlygy okuwçylaryň çeken ýyllyk zähmetiniň netijelerini häsiýetlendirse, bilim işgärleriniň zähmet üstünliklerini jemleýän “Ýylyň terbiýeçisi – 2020”, “Ýylyň mugallymy – 2020” ýaly bäsleşikleriň üstünlikleri Ýeňiş gününe bagyşlanylan baýramçylyga bilim ulgamynyň aýratyn sowgady boldy.

Ýeňiş gününe bagyşlanylyp, döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryndan başlap, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bilim-terbiýeçilik ähmiýetli dürli duşuşyklar, aýdym-sazly dabaralar geçirildi. Şeýle çärelerde, ilkinji nobatda, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp, biziň her birimiz üçin görelde mekdebine öwrülen we halk hakydasynda müdimilik orun alan mugallym, esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň zähmet hem söweş ýoly barada gyzykly gürrüňler edildi. “Mugallym, esger, ilhalar, ynsan” atly ylmy-resminamalaýyn neşir munda esasy gollanma boldy.

Watan üçin jan çeken mertler unudylmaýar. Bütin ömrüniň agramly bölegini (ýagny onuň 23 ýylyny) mugallymçylyk kärine bagyş eden Berdimuhamet Annaýewiň bitiren ägirt uly işleriniň ýokary baha mynasyp bolmagy bilen, ol SSSR Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň Ukazyna laýyklykda “Hormat nyşany” ordeni bilen sylaglandy we gahrymançylygyň nusgasyna öwrülen söweşlerdäki batyrgaýlygy göz öňünde tutulyp, ol “Edermenligi üçin” diýen medala mynasyp boldy. Halk hakydasynda baky ýaşaýan hormatly mugallymyň ömri we işi elmydama öwrenilmäge degişlidir. Munuň häzirki taryhy döwürde beden we ruhy taýdan sagdyn, ylymly-bilimli nesli kemala getirmekde gymmaty bimöçberdir.

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňşe 75 ýylyň dolýanlygy mynasybetli geçirilýän çäreler köp görnüşliligi we giň möçberliligi bilen tapawutlandy. Bu baýramçylykda Beýik Ýeňiş üçin merdanalyk görkezen türkmen gerçekleridir olaryň yzynda galan gelin-gyzlaryň zähmet meýdanynda görkezen gahrymançylyklary hem ýatlanylmalydyr. Maglumatlardan görnüşi ýaly, ýurdumyzdan urşa gidýän meýletinçileriň arasynda lukman gelin-gyzlarymyz hem bolup, olaryň 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlarynyň sany müňlerçedir. Bu ýyllarda saglygy goraýyş ulgamynda işleýän zenanlaryň, tylda zähmet çekýän, Beýik Ýeňşi, ata Watanymyzyň asudalygyny, ýanýoldaşlarynyň, dogan-garyndaşlarynyň, merdana gerçekleriň sag-aman dolanyp gelmeklerini hemme zatdan ileri tututýan gelin-gyzlaryň fronta kömek üçin ugradan şaý-sepleridir beýleki kömekleri hem-de olaryň ynsanperwerligi, ýanbermezligi, asyllylygy, has äşgär ýüze çykarylyp, olar baradaky taryhy maglumatlar häzirki zaman ýaşlarynyň terbiýesiniň mazmunyna siňdirilmelidir.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...