Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Aýratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet mekdep-internatyna kabul edilişik
20.04.2020 06:04

Aýratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet mekdep-internatyna 2019 – 2020-nji okuw ýylynda 6-njy synpy tamamlaýan zehinli okuwçylar kabul edilyär. Dalaşgär okuwçylaryň 1-6-njy synplardaky bahalarynyň aglabasy 5-lik bolmaly. Mekdep-internatyna okuwa girmäge isleg bildirýän zehinli okuwçylaryň sanawy we aşakdaky resminamalar etrap (şäher) bilim bölümleriniň üsti bilen degişli welaýat we Aşgabat şaher Baş bilim müdirliklerine 2020-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli iberilyär. Baş bilim müdirlikleri bolsa okuwçylaryň sanawyny hem-de beyleki maglumatlaryny resmileşdirip, Ayratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet mekdep-internatyna iberyär.

Gerekli resminamalar:

  • okaýan mekdebindäki şahsy jildiniň mekdep müdiriniň möhüri bilen tassyklanylan göçürmesi;
  • mekdep tarapyndan berlen hödürnama;
  • yaşayan ýerinden kepilnama;
  • ata-enesiniň işleyän yerinden kepilnama;
  • saglyk yagdaýy hakynda kesgitlenen nusgadaky kepilnama;
  • 3x4 ölçegdäki 2 sany surat.

Mekdep-internatyna okuwa girmäge isleg bildirýän zehinli okuwçylar bilen türkmen dilinden diktant, matematika hem-­de taryh dersleriniň her birinden 3 soragdan ybarat bolan soragnama ýazmaça jogap bermek arkaly synaglar geçiriler.

Synaglaryň möhleti:

Mary welaýaty ­– maý aýynyň 1-2-si (Mary şäheri).

Lebap welaýaty – maý aýynyň 4-5-i (Türkmenabat şäheri).

Ahal welaýaty – maý aýynyň 6-7-si (Aşgahat şäheri).

Aşgabat şäheri – maý aýynyň 8-9-y (Aşgabat şäheri).

Balkan welaýaty – maý aýynyň 11-12-si (Balkanahat şäheri).

Daşoguz welaýaty – maý aýynyň 13-14-i (Daşoguz şäheri).

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...