Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
“Altyn asyryň altyn zehinleri” ders bäsleşiginiň döwlet tapgyryna badalga berildi
21.04.2020 04:04

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda ýaş nesliň ösen döwrüň talaplaryna laýyk derejede bilimli, terbiýeli, sagdyn bolmagy, hünär almagy, ata Watana, ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerine wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär. Milli bilim ulgamy döwrebap ösdürilýär, dünýäde ylmyň iň soňky gazanan täze tehnologiýalary, okuw-tehniki enjamlary bilim ulgamyna giňden ornaşdyrylýar.

 21-nji aprelde Aşgabatda we welaýatlarda 10-11-nji synp mekdep okuwcylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça geçirilýän “Altyn asyryň altyn zehinleri” ders bäsleşiginiň döwlet tapgyryna badalga berildi we oňa 10-njy synp okuwçylar gatnaşdy. 11-nji synp okuwçylary arasynda bäsleşik 24-nji aprelde geçiriler.

Şu ýyl ilkinji gezek sanly bilimiň innowasion çemeleşmelerini, häzirki zaman tehniki serişdelerini we ulgamlaryny ulanmak arkaly ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry onlaýn usulda geçirilýär. Okuw dersleri boýunça döwlet bäsleşikleriniň ýumuşlary Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinden, Halkara nebit we gaz uniwersitetinden, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinden hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinden bäsleşikleriň geçýän welaýatlaryna göni wideo aragatnaşyk arkaly iberildi. Mekdep okuwçylary 10 sany okuw dersleri boýunça bäsleşýärler.

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...