Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ atly okuw dersleri boýunça bäsleşikleriň döwlet tapgyry geçiriler
18.04.2020 06:04

Hormatly Prezidentimiziň mekdep okuwçylarynyň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw dersleri boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen mekdep okuwçylaryny höweslendirmek hem-de halkara bäsleşiklerine taýýarlamak maksady bilen, orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda ˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ atly okuw dersleri boýunça geçirilýän bäsleşikleriň döwlet tapgyry 2020-nji ýylyň 21-nji we 24-nji aprelinde geçiriler.

Meýilnama laýyklykda 10-njy synp okuwçylary bäsleşige 21-nji aprelde gatnaşar we 11-nji synp okuwçylary 24-nji aprelde gatnaşarlar. Bu ýyl ˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ bäsleşikleriniň döwlet tapgyry sanly tehnologiýalaryny ulanmak arkaly uzagara onlaýn (göni ýaýlymda) usulda gurnalar. Bäsleşikleri guramaçylykly geçirmek üçin Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň, Türkmen oba hojalyk institutynyň, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Balkanabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiň ýokary tizlikli internet tory we interaktiw multimedia tagtalary şeýle hem kompýuter enjamlary bilen üpjün edilen okuw otaglary ulanylar. Döwlet bäsleşikleriniň degişli okuw dersleri boýunça ýumuşlaryny yzygiderlikde onlaýn usulda ugratmak üçin Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener- tehnologiýalar uniwersitetinde, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde we Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Skype programmasy bilen üpjün edilen Merkezleri döredildi.

Döwlet bäsleşikleri himiýa, biologiýa, iňlis dili, rus dili, taryh, geografiýa, informatika, matematika, fizika, türkmen dili we edebiýat dersleri boýunça geçiriler.

˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ atly okuw dersleri boýunça geçirilýän bäsleşiklerine gatnaşjak okuwçylaryň ählisine üstünlik arzuw edýäris!

Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...