Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Bildirişler
25-nji maýda «Soňky jaň» dabaralary geçiriler

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arakaly nobatdaky mejlsinde wise-premýer P.Agamyradow şu ýyl okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler we hususan-da, «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

25-nji maýda paýtagtda hem-de welaýatlaryň baş meýdançalarynda köpsanly uçurymlaryň, mugallymlaryň we bilim işgärleriniň gatnaşmagynda medeni çäreleriň guraljakdygy habar berildi.

Dabaralaryň çäklerinde tapawutlanan zehinli okuwçylara, halkara olimpiýadalarynyň we ders bäsleşikleriniň baýrak eýelerine döwlet Baştutanynyň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşurylar. Orta bilim berýän mekdepleriň uçurymlary paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda ýerleşýän milli mukaddesliklerimize gül çemenlerini goýarlar. Ýurduň ähli mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary "Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany" atly şygar astynda geçiriler.

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, özbaşdak durmuşa gadam urýan ýaş türkmenistanlylaryň «Soňky jaň» dabarasy baradaky ýakymly ýatlamalaryň ýatlarynda galmagy üçin baýramçylyk dabaralaryny ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini belledi.

“Ýylyň mugallymy” Döwlet bäsleşiginiň jemleýji tapgyry

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeleri durmuşa geçirmäge saldamly goşandyny goşýan, bilim we hünär taýdan kämil, baý iş tejribesini toplan ussat mugallymlary ýüze çykarmak, olary höweslendirmek hem-de iş tejribesini ýaýratmak maksady bilen, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda “Ýylyň mugallymy” Döwlet bäsleşiginiň jemleýji tapgyry 2020-nji ýylyň 27-28-nji maýynda geciriler. Bu çäre Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda guralar.

“Ýylyň talyby“ Döwlet bilim bäsleşigini

Ata Watanymyza, türkmen halkyna, Türkmenistanyň Prezidentine çyn ýürekden wepaly, ruhubelent, gözýetimi giň, kämil bilimli, anyk maksatly, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan baş çykarýan, zehinli ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny ýüze çykarmak hem-de höweslendirmek maksady bilen, 2020-nji  ýylyň 20-22-nji maýynda Aşgabat  şäherinde “Ýylyň talyby” Döwlet bilim bäsleşigini geçiriler. 

Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramaçylygynda geçiriler. Bäsleşigiň dowamynda zehinli talyp ýaşlar Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşy, informatika, türkmen dili, iňlis dili hem-de erkin çykyş etmek boýunça öz ussatlyklaryny eminler toparyna görkezerler.

Bäsleşigiň jemi 23-nji maýda jemlener. Ýeňiji bolan zehinli talyplara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar.

Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen talyp ýaşlary höweslendirmek maksady bilen, orta hünär okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda Döwlet bäsleşigi 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda uzagara onlaýn gömüşinde geçiriler.

Döwlet bäsleşigi geçirýän ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde özara birikdirilen kompýuterler bilen üpjün edilen otaglar Halkara nebit we gaz uniwersitetinde, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde, Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynda, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda we Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda taýýarlandy. Bäsleşigiň geçirilýän pursatlaryny berk gözegçilikde saklamak maksady bilen ady agzalan ýokary we orta hünär okuw mekdeplerindäki otaglar wideoarabaglanyşygyny ýola goýmak üçin ýokary tizlikli internet we web-kameralar bilen üpjün edildi.

Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigine gatnaşjak talyp ýaşlarynyň ählisine üstünlik arzuw edýäris!

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty “Açyk gapylar” gününi geçirýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty 2020-nji ýylyň 5-nji maýynda (15:00-da) orta mekdebi gutaranlar, harby işgärler, bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaş önümçilik işgärleri üçin “Açyk gapy” güni geçirýär.

“Açyk gapylar” güni myhmanlar institutda taýýarlanylýan hünärler barada jikme-jik maglumat alyp bilerler we kompýuter sapaklaryna, dil barlaghanalaryna we interaktiw okuw otaglaryna, bir wagtyň özünde terjime otaglaryna we Türkmen diplomatiýasynyň taryhy muzeýine, okuw studiýasyna, ylmy we usulyýet bölümlerine bilen baryp bilerler. Durnukly ösüş maksatlary merkezi we "Türkmenistanyň diplomatiýasy üçin möhüm ugurlar" okuw merkezine hem bararlar.

Salgysy: Aşgabat şäh., Galkynyş köç, jaý 25.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 22-02-63, 22-68-45.

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işini geçirilýär

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işini geçirýär

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi okuw maksatnamasyna umumy orta ýa-da orta hünär bilimli (ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimi – doktorantura okuw maksatnamasyna magistratura bilimli), ýaşy 35-den geçmedik, degişli daşary ýurt dillerini bilýän Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Hünärleriň sanawy, Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň sany, şeýle hem okuwyň şertleri baradaky maglumaty Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň kabul ediş toparyndan alyp bolar.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde Mag­tymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň kabul ediş topary tarapyndan 2020-nji ýylyň 25-nji apreli – 4-nji maýy aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

Türkmenistanyň raýaty üçin bellenen nus- ga boýunça arza we sowalnama;

umumy orta bilim ýa-da orta hünär bili­mi baradaky resminamanyň (doktorantura ýerlerine dalaşgärler üçin magistratura baradaky resminamanyň) asyl nusgasy;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenen nusgadaky saglyk güwänamasy (Türkmenistanyň çäginden daşary ýurtlardaky ýokary okuw mekdeplerine girmek barada dalaş edýän raýatlaryň saglyk güwänamasy);

soňky okan ýa-da işlän ýerinden (harby bölümden) häsiýetnama;

3x4 sm möçberde on iki sany fotosurat;

işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda döwlet orta we ýokary hünär bilim edaralaryna kabul edilende, artykmaçlyklardan peýdalanýan mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde kabul ediş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny hem-de Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenis tandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny;

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde har­by gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Uniwersitetiň kabul ediş topary, zerur bolan ýagdaýynda, Rumyniýa okamaga gitmek üçin gerekli goşmaça maglumatlary dalaşgärden sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş ka­gyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we seçip alyş işi 2020-nji ýylyň 9 – 12-nji maýy aralygynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Giriş synaglary umumybilim berýän mekdeplerde okadylýan derslerden test, şeýle hem Türkmenistanyň taryhyndan söhbetdeşlik (dok­torantura ýerlerine dalaşgärler üçin degişli hünär ugry boýunça we Türkmenistanyň taryhyn­dan söhbetdeşlik) görnüşinde geçirilýär.

Test – ýazmaça, söhbetdeşlik – dilden Türkmenistanyň döwlet dilinde geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaglara gelip bilmedikler ýa-da synaglaryň birinden geçip bilmedikler ondan soňky synagla­ra goýberilmeýär.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň salgysy:

Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 31-nji jaýy. tel.: 94-69-90, 94-54-29.

Aýratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet mekdep-internatyna kabul edilişik

Aýratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet mekdep-internatyna 2019 – 2020-nji okuw ýylynda 6-njy synpy tamamlaýan zehinli okuwçylar kabul edilyär. Dalaşgär okuwçylaryň 1-6-njy synplardaky bahalarynyň aglabasy 5-lik bolmaly. Mekdep-internatyna okuwa girmäge isleg bildirýän zehinli okuwçylaryň sanawy we aşakdaky resminamalar etrap (şäher) bilim bölümleriniň üsti bilen degişli welaýat we Aşgabat şaher Baş bilim müdirliklerine 2020-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli iberilyär. Baş bilim müdirlikleri bolsa okuwçylaryň sanawyny hem-de beyleki maglumatlaryny resmileşdirip, Ayratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet mekdep-internatyna iberyär.

Gerekli resminamalar:

  • okaýan mekdebindäki şahsy jildiniň mekdep müdiriniň möhüri bilen tassyklanylan göçürmesi;
  • mekdep tarapyndan berlen hödürnama;
  • yaşayan ýerinden kepilnama;
  • ata-enesiniň işleyän yerinden kepilnama;
  • saglyk yagdaýy hakynda kesgitlenen nusgadaky kepilnama;
  • 3x4 ölçegdäki 2 sany surat.

Mekdep-internatyna okuwa girmäge isleg bildirýän zehinli okuwçylar bilen türkmen dilinden diktant, matematika hem-­de taryh dersleriniň her birinden 3 soragdan ybarat bolan soragnama ýazmaça jogap bermek arkaly synaglar geçiriler.

Synaglaryň möhleti:

Mary welaýaty ­– maý aýynyň 1-2-si (Mary şäheri).

Lebap welaýaty – maý aýynyň 4-5-i (Türkmenabat şäheri).

Ahal welaýaty – maý aýynyň 6-7-si (Aşgahat şäheri).

Aşgabat şäheri – maý aýynyň 8-9-y (Aşgabat şäheri).

Balkan welaýaty – maý aýynyň 11-12-si (Balkanahat şäheri).

Daşoguz welaýaty – maý aýynyň 13-14-i (Daşoguz şäheri).

˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ atly okuw dersleri boýunça bäsleşikleriň döwlet tapgyry geçiriler

Hormatly Prezidentimiziň mekdep okuwçylarynyň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw dersleri boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen mekdep okuwçylaryny höweslendirmek hem-de halkara bäsleşiklerine taýýarlamak maksady bilen, orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda ˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ atly okuw dersleri boýunça geçirilýän bäsleşikleriň döwlet tapgyry 2020-nji ýylyň 21-nji we 24-nji aprelinde geçiriler.

Meýilnama laýyklykda 10-njy synp okuwçylary bäsleşige 21-nji aprelde gatnaşar we 11-nji synp okuwçylary 24-nji aprelde gatnaşarlar. Bu ýyl ˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ bäsleşikleriniň döwlet tapgyry sanly tehnologiýalaryny ulanmak arkaly uzagara onlaýn (göni ýaýlymda) usulda gurnalar. Bäsleşikleri guramaçylykly geçirmek üçin Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň, Türkmen oba hojalyk institutynyň, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Balkanabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiň ýokary tizlikli internet tory we interaktiw multimedia tagtalary şeýle hem kompýuter enjamlary bilen üpjün edilen okuw otaglary ulanylar. Döwlet bäsleşikleriniň degişli okuw dersleri boýunça ýumuşlaryny yzygiderlikde onlaýn usulda ugratmak üçin Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener- tehnologiýalar uniwersitetinde, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde we Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Skype programmasy bilen üpjün edilen Merkezleri döredildi.

Döwlet bäsleşikleri himiýa, biologiýa, iňlis dili, rus dili, taryh, geografiýa, informatika, matematika, fizika, türkmen dili we edebiýat dersleri boýunça geçiriler.

˝Altyn asyryň altyn zehinleri˝ atly okuw dersleri boýunça geçirilýän bäsleşiklerine gatnaşjak okuwçylaryň ählisine üstünlik arzuw edýäris!

“Ýylyň mugallymy-2020” we “Ýylyň terbiýeçisi-2020” döwlet bäsleşikleri geçiriler

Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda alyp barýan syýasatynyň talaplaryna laýyklykda ýaş nesle döwrebap, milli ruhda bilim- terbiýe bermekde döredijilikli işleýän, işbaşarjaň, çagalaryň tebigy zehinlerini we ukyplaryny ösdürmekde baý iş tejribesini toplan öňdebaryjy bilim-terbiýeçilik işgärlerini ýüze çykarmak, olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmak maksady bilen 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 29-30-yna Aşgabat şäherinde orta mekdepleriň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň arasynda “Yylyň mugallymy-2020” we “Yylyň terbiýeçisi-2020” döwlet bäsleşikleri geçiriler.

Bu bäsleşik Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde guralýar. Bäsleşikde orta mekdepleriň mugallymlary we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileri emin toparlary tarapyndan düzülen ýörite ýumuşlary ýerine ýetirip, öz başarnyklaryny görkezerler. Bäsleşigiň geçişi baradaky maglumatlar metbugatda we teleradioýaýlymlarda teswirlener.


Beýleki habarlar
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçi...

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçi...

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Minist...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn g...