Türkmenistanyň Bilim ministrligi
TM | RU | EN
Habarlar
Ählisi
Türkmenistanyň tikin fabrikleri mekdep egin-eşikleriniň täze görnüşlerini öndürer

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerinde mekdep okuwçylary üçin egin-eşik kolleksiýalaryny çylaryp başladylar.

Gyzlar üçin eşik öndürmeklige ýöriteleşdirilen “Bahar” kärhanasynda, ak öňlükler, köýnekler we penjekler, şeýle hem zähmet sapaklary üçin halatlar we öňlükler öndürilýär. “Ahal” fabrikasynda oglanlar üçin mekdep eşiklerini, Marydaky “Ýeňiş” kärhanasynda bolsa bolsa ak oglan köýnekleriň önümçiligi ýola goýlan. Şu aýda Marydaky “Ýeňiş” tikin fabrigi öz resmi internet saýtyn arkaly erkek köýneklerini onlaýn satyp başlandygyny ýatladýarys. Internet-dükany öz müşderilerine tikin önümleriniň giň assortimentini hödürlerýär.

Täze okuw ýylyna taýýarlyk işlerine Türkmenabadyň, Daşoguzyň we Berekediň degişli kärhanalaryny hem işjeň goşulyşdylar.

 “Türkmen-Kalkan” bilelikdäki kärhanasy hem çaga aýakgaplaryny, şol sanda köwüşleri, botinkalary we mokasinleri işläp düzdi we önümçiligini ýola goýdy.

Oglanlar we gyzlar üçin öndürilýän mekdep egin-eşikleri özüniň ýokary hilli biçüwi we tebigy, gipoallergen we gigroskopik matalardan bolmagy bilen tapawutlanýar.

Matematika boýunça halkara olimpiadada türkmen okuwçylary altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

36 ýurtdan 545 okuwçynyň, şol sanda Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Indoneziýadaky Eduversal halkara agentlginiň edarasy I-EMC 2020 atly matematika boýunça onlaýn-olimpiadany geçirdi.

Olimpiadanyň netijesi boýunça biziň ýaşlarymyzyň ikisi altyn we kümüş medala eýe boldular.

Jennet Zamanowa altyn medala eýe boldy, Orazmämmet Saparow bolsa kümüş medala. Ýeňijileriň ikisi hem Aşgabat şäheriniň ýöritelerşdirilen 86-njy orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçylary.

Zehinli okuwçylary ýetişdirmekde, mekdebiň matematika mugallymy Ybraýym Muhammetnazarowyň örän wajyp orny bardyr.

Bilim ulgamynda innowasiýalar: uzagara bilim tehnologiýalary

Ýurdumyzda orta we ýokary bilim ulgamlarynda uzagara bilim guramak boýunça degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar, bu ugurdaky halkara tejriesi işjeň öwrenilýär.

Türkmeinistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary P.Agamyradowyň Ministrler kabinetiniň mejlisinde belläp geçişi ýaly, sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilen bilim edaralarynda uzagara okuwlar geçirilýär we wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly dürli ylmy-maslahatlar geçirilýär.

Türkmenistanda ilkinji sapar mekdebe çenli ýaşly çagalaryň ata-enelerine çagalaryny mekdebe taýýarlamakda uzagara usuly kömegi bermek we mümkinçilikleri çäklendirilen raýatlar üçin uzagara okuwlary gurmaklyk teklip edilýär.

Ýakyn geljekde orta hünär bilimi bolan işgärleriň, onuň esasynda öz ugry boýunça ýokary bilim almaga mümkinçiligi bolar. Şeýle hem, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda zähmet çekýän hünärmenleri üçin hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçirmeklikde uzagara tehnologiýalary giňden peýdalanylar.

Şunuň bilen baglylykda, uzagaralykda bilim maksatnamalaryny özleşdirmäge mümkinçilik berýän tehnologiýalary ulanmak barada täze düzgünnamalary işläp taýýarlamak we milli kanunçylyga girizmek meýilleşdirilýär.

Şu nukdaýnazardan ýurdumyzyň baştutany orta we ýokary bilim ulgamynyň netijeliligini ýokarlnadyrmagyň wajyplygyny belläp geçdi we mundan beýläk hem informasion-kommunikasion tehnologiýalary ornaşdyrmak babatynda talabalaýyk çäreleri geçirmegi tabşyrdy.

Bellenip geçişi ýaly, innowasiýalar milli bilimiň derejesini ýokarlandyrmaga we ýurdumyzyň pudagara edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik döretmek bilen çäklenmän, eýsem daşary ýurtlary ylym-bilim merkezleri bilen aragatnaşygy sazlamaga mümkinçilik hem berer.

ÝETIP GELÝÄN ÇÄRELER

2020-nji ýyl - Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany

Fotoreportaž